Camın Kalbi Beykoz’da

riva6 (Medium)    Unknown-7 (Medium)

Türkiye’de ça?da? anlamdaki ilk ?i?e ve cam fabrikas?, Beykoz’un en büyük de?erleri aras?nda yer al?yor.

Tarihi kaynaklarda Türkiye’de cam yapma sanat?n?n Selçuklularla ba?lad??? bilgisini görmekteyiz. ?stanbul’un al?nmas?ndan sonra, ?stanbul ve çevresinde çok say?da cam atölyesi kurulmu? ve camc?l?k büyük geli?me göstermi?tir.

1848 y?l?nda Çubuklu yak?nlar?nda kurulan Kristal Cam ?mâlathanesi’nde “Çe?m-i Bülbül” ad? verilen kristal bir cam çe?idi yap?lmaya ba?lanm??t?r. Bugün “Beykoz i?i” olarak tüm dünyada kabul gören kristaller, ???kta k?rm?z? renkte yans?yarak muhte?em güzellik sergilerler.

IMG_4965 (Medium)

Modern Türkiye’nin ilk cam fabrikas? olarak 1934 y?l?nda ?stanbul Pa?abahçe’de Atatürk’ün emriyle, Pa?abahçe ?i?e ve Cam Fabrikas? ismiyle hizmete girmi?tir. 2002 y?l?nda zarar etti?i gerekçesiyle kapat?lana kadar da, Türkiye’nin cam ihtiyac?n?n büyük bölümünü kar??lamaktayd?.

Fabrikan?n kapat?lmas?yla birlikte, bu kadar y?llara yay?lan cam i?çili?inin Beykoz ve yöresinden kopup gitmemesi, cam sanat?n?n ya?amas? ve en önemlisi gelecek nesillere aktar?labilmesi için Beykoz ve köylerinde cam atölyeleri aç?lm??t?r.

IMG_4976 (Medium)

Cam Oca?? Vakf?

Türkiye’nin en büyük cam sanat merkezi…

Cam Oca?? Vakf?, organizasyon sorumlusu Gülben Gür bize vak?ftaki sistemi ve i?leyi?i anlatt?: “Cam Oca?? Vakf?, Türkiye’nin en büyük cam sanat merkezi olarak üretime devam ederken bir yandan da günlük ve haftal?k atölye çal??malar? yapmaktad?r. Yurt d???ndan zaman zaman sanatç?lar davet edip atölyeler gerçekle?tirmekteyiz. Çevre okullar?m?zdan ziyaretimize çocuklar gelir, onlara cam?n ham halini ve i?leni?ini anlat?r, bilgilendirmeler yapar?z…”

Biz de Renkli Kalemler ekibi  olarak cam oca??na bir gezi düzenledik. Atölye çal??mas?nda cam?n nas?l eriyip bir objeye dönü?tü?ünü hayretle izledikten sonra vitray (renkli küçük cam parçac?klar?n düz bir cam üzerinde kompozisyon olarak yerle?tirilmesi) çal??mas? yapt?k. Son derece keyif ald?k ve cam?n atölyelerdeki yolunu izlemek için bu sefer de rotam?z? Riva Cam Sanat Merkezi’ne çevirdik.

Unknown-4 (Medium)

Riva Cam Sanat Merkezi

Riva Cam Sanat Merkezi’nde bizi Ertunç Elçin Aslan kar??lad?. Bize cam ile ilgili çok güzel bilgiler aktard?…

  • Cam Sanat Merkezi nedir ve ne amaçla kuruldu?

Beykoz camc?l???n?n, tarihi miras?n? koruma ve gelece?e kazand?rma projesi kapsam?nda Riva Cam Sanat Merkezi kuruldu.

Kim taraf?ndan kuruldu?

Beykoz Kaymakaml???, Beykoz Belediyesi, ?stanbul Kalk?nma Ajans? ve Beykoz Mesleki E?itim Merkezi i? birli?i ile proje hayata geçti.

Siz, ne zamand?r bu mesle?i yap?yorsunuz?

Ben cam i?lemecili?ine duydu?um merak ve ilgim sayesinde, sanat merkezinin açt??? e?itimlere kat?ld?m. ?imdi de bu merkezde e?itmenlik yap?yorum.

Unknown-5 (Medium)

Burada neler yap?l?yor?

Yapt???m?z atölye çal??malar?m?zla, kursiyerlerimize cam sanat?n? ö?retmeye çal???yoruz. Amac?m?z da, camc?l?k sanat?n? gelecek ku?aklara ta??mak ve bu sanat? ö?retecek ustalar yeti?tirmek. Bu anlamda da, Anadolu Kava?? ve Polonezköy’de cam sanat?n? yayg?nla?t?rmak için atölyeler aç?ld?.

Peki bu sanat merkezlerinde sat?? yap?l?yor mu?

Evet, yapt???m?z ürünleri sergileyip sat??a sunuyoruz. Ayr?ca özel sipari? de al?yoruz. Gelen yerli ve yabanc? turistler de mekân?m?zdan al??veri? yap?yorlar.

Son olarak sizin söylemek istedi?iniz bir ?ey var m??
Cam ile u?ra?mak insan? çok rahatlat?yor. Ç?kard???n?z bir objenin di?er bir örne?i yok çünkü. Her bir parça kendine özel oldu?u için yapt???m i?i seviyorum. Her insan?n cam ile tan???p bu deneyimi ya?amas?n? tavsiye ederim.

Bize verdi?i bilgiler için Ertunç Elçin Aslan’a te?ekkür edip Riva Cam Sanat Merkezi’nden ayr?ld?k. Yeni an?lar biriktirmek üzere yola ç?kt?k.