Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Dünya Miras Listesi’nde

Almanya Bonn’da düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplant?s?’nda  “Diyarbak?r Surlar? ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alan?” n?n UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi.Böylece Türkiye’nin listedeki varl?k say?s? 14’e yükseldi.
Diyarbak?r Kalesi, Surlar? ve Burçlar?, bölgede hüküm süren medeniyetlerin, kültürlerin ve dönemin ihtiyaçlar? do?rultusunda ?ekillenerek, özgünlü?ünü ve 7 bin y?ll?k tarihsel varl???n? halen sürdüren orijinal ve özgün kültür varl?klar? olarak ya?amakta, dünya tarihi için önemli bir evrensel miras özelli?ini korumaktad?r.
Dünyan?n en eski ve en sa?lam yap?lar?ndan biri olan Diyarbak?r Surlar? birçok türküye, maniye, efsaneye konu olmu?tur. Burçlar? üzerindeki görkemli kabartmalar? ve kitabeleriyle dünyan?n ender  kalelerindendir.
Hevsel Bahçeleri de, bahçe kültürünün çok önemli oldu?u bir co?rafyada yer alan tarihi boyunca, halk?n kullan?m?na aç?k bir alan olarak özgün bir de?er ortaya koymaktad?r. 30’dan fazla uygarl???n izlerini ta??yan bir bölgede 8 bin y?l gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olmas?yla, tar?msal de?erinin d???nda, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahiptir.
 Diyarbak?r Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin ya?amsal i?birli?i ve Hevsel Bahçeleri’nin olu?turdu?u peyzaj, kentin ve bahçelerin binlerce y?ld?r kesintisiz hayat sürmesinde en ön önemli etkendir .
Diyarbakir-Surlari?le-Hevsel-Bahceleri-2 SUR
Kaynak:https://www.kulturvarliklari.gov.tr