Doğanın Verdiği Huzur: Belgrad Ormanı

?ehirden uzakla??p do?ayla iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercihi Belgrad Orman?…

4_belgrad_ormani_yapilacak_seyler

Belgrad Orman?, Çatalca Yar?madas?’n?n en do?u ucunda ?stanbul Avrupa Yakas?’nda yer alan do?al olu?umlu a?açl?k bir bölgedir. Do?usunda ?stanbul Bo?az?, kuzeyinde ise Karadeniz do?al s?n?rlar?d?r. Bizans ve Osmanl? döneminde ?stanbul’a içme suyu sa?layan en önemli kaynakken; günümüzde kente sa?lad??? su, kentin gereksiniminin çok alt?nda oldu?u için daha çok rekreasyon alan? olarak kullan?l?yor.

Neden Orman?n Ad? Belgrad?

Orman, ad?n? Kanuni Sultan Süleyman’?n 1521’de S?rbistan seferi dönü?ü beraberinde getirdi?i Belgradl?lar?n yerle?tirildi?i Belgrad Köyü’nden almaktad?r. Köy sakinlerinin su kaynaklar?n? kirletti?i anla??l?nca 1894’te köy ta??nm??, bu tarihten sonra orman?n ve bar?nd?rd??? su kaynaklar?n?n korunmas? için ilk kez önlemler al?nm??t?r. Gittikçe kalabal?kla?an ?stanbul’un su ihtiyac?n?n büyük bir k?sm?n?n Belgrad Ormanlar?’ndan kar??lanabilece?i anla??ld???nda Mimar Sinan taraf?ndan su kemerleri in?a edilmi?tir.

Belgrad Orman?’na gitti?inizde bol bol oksijen al?p uzun yürüyü?ler yapabilir, bisiklet sürebilirsiniz veya piknik yapabilirsiniz. Y?l?n her mevsiminde ko?an veya yürüyü? yapan insanlarla kar??la?abilirsiniz. Ayr?ca harika foto?raflar da çekmeyi unutmay?n!

 

Peki Belgrad Orman?’nda 9 Tane Tabiat Park? Oldu?unu Biliyor Muydunuz?

Ayvatbendi Tabiat Park?
Ayvatbendi Tabiat Park?
Kömürcübent Tabiat Park?
Kömürcübent Tabiat Park?

2011’de aç?lan Tabiat Parklar?, zengin bir bitki ve hayvan varl???na sahip. Bu parklarda piknik yapabilir, orman yollar? ve patikalarda yürüyü?e ç?kabilirsiniz. Ayr?ca Belgrad Orman? içerisinde bulunan 6 km’lik yürüyü? ve ko?u parkurunun bir giri?i Ne?et Suyu Tabiat Park?’ndan, di?er giri?i ise Irmak Tabiat Park?’ndan sa?lanmaktad?r. Bu parklar?n en büyü?ü 67.47 hektar alan?yla Ne?et Suyu Tabiat Park?, en küçü?ü ise 3 hektar alan?yla Kömürcübent Tabiat Park?.

Di?erlerinin isimleri ise Bendler,Falih R?fk? Atay, Irmak, Kirazl?bent, Mehmet Akif Ersoy, Fatih Çe?mesi ve Ayvatbendi Tabiat Park?. Bendler ve Kirazl?bent Tabiat Park? d???ndaki tüm Tabiat Parklar?’nda keyifle oturup bir ?eyler at??t?r?rken sohbet edebilece?iniz k?r kahveleri de bulunmaktad?r.

Kaynak: www.istanbultabiatparklari.gov.tr , www.gezilmesigerekenyerler.com

 

Kaynak: https://www.istanbultabiatparklari.gov.tr , https://www.gezilmesigerekenyerler.com