Eskiden Kilise Olan Molla Zeyrek Camii

Fatih’te bulunan eskiden kilise, ?imdi de cami olan Molla Zeyrek Cami’nin tarihini ara?t?rd?k ve birçok bilgi ö?rendik. Molla Zeyrek Cami’nin ilgi çekici ve hala turistleri m?knat?s gibi kendine çeken yap?s?n? gelin hep birlikte inceleyelim.

Zeyrek Cami önden görünümü

Pantokrator Manast?r?’n?n kiliseleri olup Haliç’e hakim bir tepenin üstünde teraslarla düzenlenmi? geni? bir arazi üzerinde kurulmu?tur. Yap?ld??? dönemde manast?r?n elli yatakl? be? bölümü, iyi düzenlenmi? bir hastanesi, kütüphanesi, ya?l?lar yurdu, t?p mektebi, eczane ve ayazma gibi bölümleri vard?r. Buras? ayn? zamanda Bizans ?mparatorluk ailesinin de gömüldü?ü bir yer olarak kullan?lm??t?r. 1453 y?l?nda ?stanbul’un fethi sonras? Fatih Sultan Mehmet yap?y? ilk önce vakf?na dahil etmi? ve ard?ndan dönemin büyük alimlerinden Molla Zeyrek Mehmet Efendi’yi kilisenin medreseye çevrilmesi için görevlendirmi?tir. Molla Zeyrek Cami ismini bu büyük âlimden alm??t?r.

sdfgh

Zeyrek Molla Cami, son zamanlarda turistler taraf?ndan çok fazla ilgi görmektedir. Ayn? zamanda camiye ba?l? olan ve Zeyrek Ö?renim Biriminin içerisinde yer alan Ayazma da turistler taraf?ndan çok fazla ziyaret edilmektedir.

Ayazma, haçlar oyulmu? mermer muhafaza içindeki bir kuyudur. Rivayete göre, kilisenin alt?ndaki ayazma, 1080 y?l?ndan beri varl???n? muhafaza etmektedir. Ancak, Fatih Sultan Mehmet, ?stanbul’u ald?ktan sonra kilise ve ayazma yok olmu?tur. Ancak, 1750 y?l?nda bir Arnavut as?ll? Ortodoks Rum bu araziyi sat?n alm??t?r.

Ayazman?n görünümü

Rum’un k?z? Maria, rüyas?nda Meryem Ana’y? görmü? ve Meryem Ana, bahçenin alt?nda bir ayazma oldu?unu söylemi?tir. Maria babas?n?, o ayazmay? bulmaya ikna etmi?tir. Ayazma 1755 y?l?nda bulunmu?tur. Akan suyun kutsal oldu?una, her derde deva olaca??na inand?klar? için de buraya kendi paralar?yla kilise yapm??lard?r. Sonra da bu kiliseyi ?stanbullu Rumlara b?rakm??lard?r.

Tarihi Ayazma, ?u an Zeyrek Ö?renim Biriminin içerisinde yer almaktad?r. TEGV Zeyrek çocuklar? burada tiyatro oyunlar?n? ve gösteriler sergilemekte; ayn? zamanda farkl? konularda toplant?lar ve etkinlikler de organize edilmektedir.

Kaynak: www.istanbul.net.tr