Eskişehir’de Saklı Şelale Cenneti Keşfedildi!

eskisehirde-sakli-selale-cenneti-kesfedildii?stanbul’dan gelen bir grup do?a sporcusu Alpu Karacaören mevkisindeki 5 kilometrelik ?elalelerle dolu kanyonda heyecanl? bir yolculuk gerçekle?tirdi. Sporcular, yöre halk?n?n bile bilmedi?i bu kanyonu rastlant? eseri bulduklar?n? söylediler.

 

?stanbul Canyoning Team üyeleri, geçti?imiz aylarda Alpu ilçesi Karacaören Köyü giri?inden ba?layan yakla??k 5 kilometre uzunlu?undaki kanyonda büyük bir macera ya?ad?. Alpu ilçesinde bulunan, aralar?nda 40 metreyi a?an 28 ?elalenin yer ald??? sakl? kanyonu gezen sporcular, bu bölgenin korunup turizme kazand?r?lmas? gerekti?ini söyledi.

Sporcular; bu bölgenin korunup turizme kazand?r?lmas? gerekti?ini belirttiler. Bölgeyi haritalardan tespit edip daha sonra bölgede ke?if yapt?klar?n? anlatan tak?m üyeleri “Buralar?n ço?undan o bölgede ya?ayan insanlar?n haberi bile yoktur.
Muhtar bilmez, ihtiyarlar bilmez. O bölgede s?kça gezen çobanlar bile kanyonun tamam?n? göremez ve bilemez. Çünkü buralara girmek zordur. Alpu’daki kanyon da böyle. Buralarda çe?itli efsaneler dola??r durur.” diye konu?tu.

eskisehirde-sakli-selale-cenneti-kesfedildiBu bölgelerin korunmas? için öncelikli olarak bilinip tan?nmas? gerekti?ini belirten sporcular “Kanyonlar için en tehlikeli geli?me buralar?n veya yak?n bölgenin imara aç?lmas?, ta? ocaklar? ve sanayi kurulu?lar?d?r.

Bu bölgeler e?er tan?n?rsa ço?u zaman bu tip çal??malar?n yap?lmas?na izin verilmemesi gerekir. Kanyonlar?n tan?nmas? ülke turizmi aç?s?ndan da son derece önlemlidir.” bilgisini verdiler.