Gaziantep’in Simgesi Mozaikler

gaziantepin-simgesi-mozaikler2Yenilenen Zeugma Mozaik Müzesi 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep’te aç?ld?. 1700 metrekarelik alan? ile dünyan?n en büyük ikinci mozaik müzesi olan Zeugma Müzesi ziyarete aç?k oldu?u ilk gün boyunca ziyaretçi ak?n?na u?rad?.

Zeugma Antik Kenti, Büyük ?skender taraf?ndan kuruldu. Romal? komutan Pompeious M.Ö. 64’te kendine yap?lan yard?mlardan dolay? kenti 1. Antihachos’a verdi. Komagene Krall???’n?n dördüncü büyük ?ehri olan kent M.Ö. 31’den itibaren Roma ?mparatorlu?u’nun eline geçti ve kente “köprü geçit” anlam?na gelen Zeugma ad? verildi.

Gerek mimarisi gerekse teknolojisi aç?s?ndan dünyan?n önde gelen müzelerinden olan Zeugma mozaiklerinin iki bin y?ld?r define avc?lar?n?n talan?yla eksilen parçalar? lazer sistemiyle tamamlanmaktad?r. Zeugma’daki mozaikler on üç renk armonisinden olu?maktad?r. Üç blok olarak in?a edilen Zeugma Mozaik Müzesi, mozaik ve arkeoloji müzelerinin yan? s?ra sergi ve konferans salonu olarak da hizmet verecektir.

gaziantepin-simgesi-mozaiklerMüze’de Zeugma’dan ç?kar?lmaya devam eden mozaikler sergilenecektir, ayr?ca dünyaca ünlü Çingene K?z? mozai?i de burada sergilenmektedir. Müze Müdürü Emine Öztürk bize, ziyaretçilerin mozaiklerin alt?ndaki uzun yaz?lar? okumaya zaman ay?ramad?klar? için, 3D sinevizyon gösterisi haz?rlad?klar?n? anlatt?.

Ayr?ca çocuklar için de küçük ayakl? tabletler bulundu?unu ve içinde oyunlar oldu?unu belirtti. Oyunlardan biri ?öyle: toprak kaz?yorsun, topra??n içindeki mozaikleri buluyorsun ve mozaikleri birle?tirince güzel bir ?ekil olu?uyor. Bu oyunlar ve sinevizyon gösteriminden dolay? çocuklar e?lenerek ö?reniyor.

Müze müdürü ile görü?memizde Zeugma’n?n insanl?k aç?s?ndan önemini, geçmi? ça?lardan günümüze kadar gelen tarihi eserlerin nas?l bulundu?unu ve bulunan ta?lar?n birle?mesindeki a?amalar? ö?rendik.