Görmeden Geçmeyin!

Renkli Kalemler ekibi Kahramanmara?’?n kültürel ve yöresel çar??s? olan Tarihi Mara? Çar??s?’nda küçük bir gezintiye ç?kt?. Tarihi Mara? Çar??s?’nda günümüze kadar gelmi? ancak unutulmaya yüz tutmu? meslekleri ara?t?r?p i?in üstatlar?yla söyle?i gerçekle?tirdi.

IMG_1805Bak?rc?l?k mesle?inin ba?lang?c? çok eski zamanlara dayanmaktad?r. Kahramanmara?’ta y?llarca i?lev görmü? ve günümüze kadar gelen bak?rc?l?k mesle?i, hâlâ hayatta kalan bir meslek olmakla beraber ?ehrin turizm aya??na da destek olmaktad?r. Bak?rc?l?k mesle?ini hâlâ el i?çili?i ile yapan ustalar?n azalmas? nedeniyle büyük önem ta??yan bu meslek, hem ?ehrin ekonomisi hem de yöresel de?eri olarak önemli bir konumdad?r.

Renkli Kalemler ekibi de 27 Nisan 2018 tarihinde Kahramanmara? Tarihi Mara? Çar??s?’nda kültürümüzün bu önemli mesleklerini bizlere hat?rlatmak amac?yla i? ba??na koyuldu. Renkli Kalemler bak?rc?l?k mesle?inin üstatlar?yla i?i yerinde ziyaret ederek söyle?i yapt?. ?lk olarak bak?rc? Mustafa Gümü?ka??k ile olan söyle?imizden bir bölüm:

Bu konuma nas?l geldiniz?

Mesle?e ilk olarak ç?rakl?kla ba?lad?m. 10 y?l ç?rakl?k yapt?ktan sonra i?i kavram?? oldum. 20 y?ldan daha uzun zamand?r da ustal?k yaparak ve bugüne geldim.

IMG_1873

Mesle?inizin en zor bölümü nedir?

Mesle?imin en zor bölümü bak?ra ?ekil vermek.

Bak?r istenilen ürüne dönü?türülürken hangi a?amalardan geçiyor?

Saf bak?r ilk önce fabrikadan bize geliyor. Levha halinde yapt???m?z ürünler iki parça halindedir. Birinci parça yan, ikinci parça ise taband?r. Bak?r?n çe?itli a?amalar? var ama bu a?amalar? bizi bazen zorluyor.

Gümü?ka??k, son olarak bu mesle?in ciddi zorluklar?n?n oldu?unu, makine i?çili?i olmad??? için tamamen el eme?i ile yap?ld???ndan özel oldu?unu belirtti. Ancak geli?en teknoloji ile çok az say?da bak?rc?n?n kald???n? da ifade etti.

kalay4-670x330

Kalayc?l?k ise çok eskiye dayanan bir meslektir. Renkli Kalemler ekibi de bu mesle?in zorluklar?n? kolayl?klar?n? k?saca ö?renmek için bu i?in ustas?n? ziyaret etti.

Detaylar? uzun y?llard?r bu mesle?i yapan ve mesle?in önde gelen isimlerinden Mehmet Karaman’la bir söyle?i yaparak ö?rendiler.

Mesle?iniz babadan kalan bir meslek midir?

Hay?r. Mesle?ime kendim ba?lad?m.

Bu konuma nas?l geldiniz?

3 y?l ç?rakl?k yapt?ktan sonra kalayc?l??a ba?lad?m.

Mesle?inizi kaç y?ld?r yap?yorsunuz?

Mesle?imi 67 y?ld?r yap?yorum.