Gümüşün Siyahla Buluşması

8039712

Gümü? ile siyah?n bulu?arak zarifli?in akt??? Savat… Geçmi?ten günümüze gelen el sanat?  “Savat”, Van’da hayat bulmaya devam ediyor. Van’?n birçok yerinde savat ustalar?, hünerlerini sergiliyor.

Kullan?m?n?n Milattan Önce 2500 y?llar?na kadar dayand??? bilinen gümü?, günümüzde oldu?u gibi geçmi?te de insanlar?n ya?amlar?nda geni? yer ald?. Birçok alanda kullan?lan gümü?, süsleme sanat? olarak da ke?fedildikten sonra farkl? i?lemlerden geçirildi. Bu i?lemlerin bilinen en eski örne?i “Savat“. Van havzas?nda hayat bulan zanaat, Urartu medeniyeti son bulmas?na ra?men daha sonraki medeniyetlerde de hayat bulmaya devam etmi?. Savat, Osmanl? döneminde Vanl? Ermeni ustalar?n?n ellerinde zarifli?ine devam etmi?. Tarihi kaynaklar bize savat? ilk üreten uygarl???n Urartular oldu?unu söylüyor. Do?u Anadolu’da ya?am?? olan bu uygarl??a, günümüzde Van s?n?rlar?nda bulunan ve o dönemde “Tu?ba” olarak adland?r?lan kent ba?kentlik yapm??.

Geli?mi? bir medeniyete sahip olan Urartular?n, sulama kanallar? ve ta? oymac?l??? gibi birçok alanda daha önce yap?lmam?? i?lere imza att?klar? biliniyor. Mimaride çok ince bir çizgi yakalamalar?, zengin maden yataklar?na sahip olmalar?ndan kaynaklanabilir. Gümü?ün bir süsleme sanat? olarak ke?fedilmesinden sonra, zaman içinde bu madeni i?leme biçimleri artm??, ham madenin üzerine çe?itli el i?çilikleri uygulanmaya ba?lam??. Osmanl? saraylar?ndan Avrupa saraylar?na kadar yayg?nla?m?? olan “savat“, günümüzde de asaletini devam ettiriyor. Turistlerin de dikkatini çeken savat; Sivas, Erzincan, Samsun’da da yerini alm??t?r. Van’a yolunuz dü?erse Rus çar??s?nda ve Tarihi Belediye Pasaj? ba?ta olmak üzere Van’?n çe?itli yerlerinde savat ustalar?na ve savat?n zarifli?ine ula?abilirsiniz.

IMG_1959

 

 

 

 

 

www.ismek.ist