Güzel İzmir’im

?zmir’e gelip de belli yerlere u?ramazsan?z geziniz yar?m kalm?? gibi olur. Bu güzel ?ehre dair önemli bilgilere hep birlikte bir göz atal?m.

Kemeraltiteleferik

 

 

 

 

 

?lk olarak Kemeralt?‘ndan bahsedelim. Kemeralt? çok büyük bir pazar yeridir. ?stedi?iniz her ?eyi bu çad?rda bulabilirsiniz. Ayn? zamanda çar??ya girdi?inizde ?ükrü Bey’in fincanda pi?irilen özel kahvesini mutlaka deneyin. Kemeralt?’ndan ç?kt???n?zda birkaç sokak geçip Saat Kulesi’ne gidebilirsiniz. Bu saate Konak’?n incisi diyebiliriz. Saat, yap?m tarihinden bugüne kadar hiç durmadan çal??m??t?r. ?zmir’in sembollerinden birisi olan bu kulenin önünde foto?raf çektirmeyi unutmay?n.

Teleferik ise görülmesi gereken önemli yerlerden biridir. Teleferikten yukar? ç?karken gördü?ümüz manzara e?sizdir. Ayn? zamanda yukar?da mangal yeri ve birçok kafe de bulabilirsiniz. Manzara kar??s?nda güzel bir çay içebilirsiniz.

?zmir’i hiç görmemi? olanlar bile Kordon’un ününü kordonduymu?lard?r. ?iir ve ?ark?lara konu olmu? olan ?zmir’in ünlü Kordon’unu, günün her saatinde capcanl? olarak bulabilirsiniz. Yaz?n Kordon’daki insan say?s? çimenlerin say?s?n? bile geçebiliyor.

Kentin en ate?li taraftar gruplar?ndan birinin merkezi olan Göztepe, Kar??yaka’n?n tam kar??s?nda, Konak ilçesi s?n?rlar?nda yer al?yor. Göztepe’de hareketlilik hiç bitmiyor. Göztepe ayn? zamanda gençlerin ilgi oda?? ve bulu?ma noktas? olarak da geçiyor.

?zmir Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Ahmet Piri?tina’n?n eseri Bostanl? ?skele’den Ma-vi?ehir’e uzanan sahil hatt? boyunca ye?il alanlar, basketbol ve tenis sahalar?, spor alet-leri, kaykay sahalar? ve sosyal donat? alanlar?yla Bostanl? Rekreasyon Alan? bulunuyor. Halk?n bulu?tu?u bu merkeze mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz.

Biz kafa dinlemek istedi?imizde sakin ama bir yandan da hareketli yerleri tercih ediyoruz. Öyle bombo? sokaklar, a??r? dinginlik bizim pilleri dolduraca??na emer bitirir. E?er siz de bizim gibiyseniz, ?irince’nin oya gibi tarihi dokusu, trafi?e kapal? sokaklar?, tezgah ba??nda diki? nak?? satan dükkânlar?n? görebilirsiniz.

Ben sizlere gezilmesi gereken yerlerin bir k?sm?n? tan?tt?m. Ama ?zmir’de bunlar gibi milyonlarca gezilecek yer var. Art?k di?er yerleri ö?renmek de size kalm??.

?imdi ise sizlere ?zmir’in yemeklerinden bahsedece?im.

Boyoz 1492’de Türkiye’ye yerle?en Sefaradlar taraf?ndan Anadolu ve özellikle ?zmir mutfa??na kat?lm??t?r. Boyoz, ?zmir vatanda?lar? taraf?ndan tam bir ilgi oda?? olmu?tur. Her sabah mutlaka yenilen bir hamur i?i haline gelmi?tir.

Bomba, mutlaka tad?lmas? gereken on özel yiyecek listemizde yerini ?imdiden ald?. Bomba, içi çikolata ile kapl? bir tatl? türüdür. Bir ak?am d??ar?da yürüyorsan?z ve can?n?z tatl? çekerse bir bomba al?n ve tad?n? ç?kart?n.

Son olarak size ?zmir de de?i?ik söylenen baz? kelimeleri yazaca??m.

  • Simit: Gevrek
  • Domates: Domat
  • Çekirdek: Çi?dem
  • M?s?r: Dar?
  • ?ncir: Yemi?
  • Çama??r suyu: Klorak
  • Mandalina: Mandalin
Kaynak: www.gezgintech.com