Güzel Şehrimiz Kocaeli

Renkli Kalemler gazetecisi olarak, Kocaeli’nin gezilecek görülecek
yerlerini sizler için ara?t?rd?m.

k izmir saat?zmit Saat Kulesi
Bu kulenin Osmanl? padi?ah? taraf?ndan yap?ld??? dü?ünülse de bu bilgi yanl??t?r. Kocaeli/?zmit ilçesinde bulunan kule 1902 y?l?nda 2. Abdulhamit’in tahta ç?kmas?n?n 25.y?l?nda ?zmit Belediyesi taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. ?zmit Mutasarraf? Musa Kaz?m Bey taraf?ndan in?a ettirilmi? olup, Hereke ve Tav?anc?l’dan getirilen traverten ta?lar? kullan?larak yap?lm??t?r.

Derince Harikalar Sahiliharikalarsahili05
30. 000 metrekarelik bir alan? kapsayan Harikalar Sahili çe?itli masal kahramanlar?ndan esinlenerek yap?lm?? tesislerden olu?maktad?r. Çocuklarla birlikte gelinebilecek en ideal noktalar aras?nda ho? vakit geçirebilece?imiz sahilde; mantar, Nuh’un gemisi, yel de?irmeni ve korsan gemisi konseptinde yap?lm?? olan restoran ve kafeteryalarda yemekler yiyip bir ?eyler içerken deniz manzaras?n?n tad?n? ç?karabilirsiniz. Bu s?rada da çocuklar ise
hayallerindeki masal kahramanlar? ve oyun alanlar?nda e?lenceli vakit geçirebilirler.

k kapancaKapanca Sokak
Kapanca Sokak; kentsel sit alan? içinde kalan, yolun her iki taraf?ndan sivil mimarl?k örne?i yap?lardan olu?an bir sokak olup, içerisinde bir tane çesme, bir tane sarn?ç ve bir tane de okul bulunmaktad?r. Sokaktaki birçok ev restore çal??malar? devam etmektedir. Eski tarihsel dokuyu muhafaza eden sokakt?r. Kocaeli’ndeki sivil mimari örneklerinin en önemlileri Kapanca Sokak ve çevresindedir. 19. yüzy?l?n ikinci yar?s?na tarihlenen bu evlerden 18 tanesi koruma alt?na al?nm??t?r.
Yuvac?k Baraj?k yuvac?k
Yuvac?k Baraj? iki büyük derenin birle?ti?i vadide, Yuvac?k Beldesi yak?nlar?nda in?a edilmi?tir. Baraj yap?m? öncesi derelerin kenarlar?ndaki alabal?k çiftlikleri ve do?al ortamlar? ilgi çekerken, daha sonra baraj gölünün çevresiyle olu?turdu?u güzellikler görülmeye de?er hale gelmi?tir. Körfez ve ?zmit manzaras? e?li?inde ç?kmaya ba?layaca??n?z tepelerden birkaç köy geçtikten sonra Yuvac?k’tan yürüyerek 1 saat mesafedeki Aytepe Köyü’ne ula??lmaktad?r.

k kartepeKartepe Kayak Merkezi
Zirvesi deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte olan bölge meteorolojik verilere göre, k?? aylar?nda kuzeybat? yönünden esen ve Karadeniz’i a?arak bölgeye yo?un ya??? getiren karayel rüzgâr?, Marmara bölgesinde ilk olarak kar??la?t??? Samanl? Da??’n?n en yüksek tepesine (KARTEPE) yo?un kar ya???? b?rakmaktad?r. Kas?m ortalar?nda ba?layan kar, nisan sonuna kadar ortalama 1,5-3 metreyi bulmaktad?r. Yakla??k 1250 metrede kurulu tesisleri 42 kilometrelik pist alan? ile Türkiye’nin say?l? kayak merkezlerinden olan ve Kartepe K?? Sporlar? Merkezi’nde, 14 adet do?al pist, 3 adet telesiyej ve 2 adet T bar (teleski) bulunmaktad?r.

Ç?narl?dere Mesire Alan?k ç?narl?dere
Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan hayata geçirilen Derince Ç?narl?dere Mesire alan?, ç?nar ve meyve a?açlar?, ortas?ndan geçen deresi ve ku? c?v?lt?lar? ile adeta gizli bir cenneti and?r?yor. Vatanda?lara do?a ile iç içe temiz ortamda piknik yapmaya davet eden Ç?narl?dere Mesire alan?, 350 bin metre kare alan? ile ?imdiden Kocaelililerin u?rak mekân? haline gelmeye aday. Büyük?ehir Belediyesi vatanda?lar?n temiz ortamda ho?ça vakit geçirmelerini sa?lamak amac? ile kentin birçok noktas?na dinlence alanlar? yap?yor.
Seka Parkk seka
Seka Park, ?zmit ?ehir merkezinde sahile s?f?r bir alanda, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönü?üm projelerinden biri olan eski Seka Kâ??t Fabrikas? arazisindedir. Dünya’n?n en büyük kent parklar?ndan biridir. Toplam 580 dönümlük Seka arazisi üzerinde ka??t müzesi, kent müzesi, deniz k?y?s?nda , plaj, dinlenme sahalar?, ???k kuleleri, bal?kç? restoranlar?, iskeleler, gözetleme kulesi, spor salonlar? gibi bir çok tesis olu?turulmu?.