İzmir’in Gözbebeği

izmirin-gozbebegi

?zmir Saat Kulesi, 1901 y?l?nda ?zmir halk?n?n padi?ahlar?na 25. y?l arma?an? olarak yapt?r?lm??t?r. Böyle bir hediye olarak saat tercih edilmesinin sebebi, eskiden saatlerin çok pahal? olmas?d?r.

Maketinin gümü?ten olmas?n?n nedeni ise 25. y?l?n gümü? y?l? olarak adland?r?lmas?d?r. Bu gümü? maket, ?stanbul’daki Topkap? Saray? Müzesi’nde bulunmakta. Konak Meydan?’ndaki kule yirmi be? metre boyunda olup dört adet çe?mesi vard?r.

En ilginç özelli?i ise günümüze kadar, sadece 1971 y?l?ndaki depremde hasar görmesi sebebiyle durmas? d???nda, hiç durmadan çal??mas?d?r.

Saat, depremin gerçekle?me saati olan 02:04’te durmu?tur ve iki y?l içinde kule onar?lm?? ve saat tekrar çal???r hale getirilmi?tir.

izmirin-gozbebegi2Saat Kulesi, adeta ?zmirlilerin bulu?ma yeridir. Merkezde olmas? ve yak?n?nda tarihi Kemeralt? Çar??s?’n?n bulunmas? ve yerli yabanc? birçok turistin gelmesi, kuleyi ?zmir’in simgesi yapm??t?r. Saat Kulesi geçmi?ten bugüne turistlerin ilgisini çekmi?tir. Ayr?ca birçok gelin ve damat saat kulesinde dü?ün foto?raf? çektirmeye gelmektedir.

Gitti?inizde büyüklü?ü kar??s?nda büyülenmemek ve foto?raf çektiren birçok turistle
kar??la?mamak mümkün de?ildir. ?zmir’in sembolü olan Saat Kulesi, belediye taraf?ndan Lösemili Çocuklar Haftas?’nda löseminin fark?ndal?k rengi olan turuncu ile, Meme Kanseri Fark?ndal?k Ay?’nda pembe renk ile, Prematüre Bebek Günü’nde prematüre bebekleri temsil eden mor renk ile ayd?nlat?larak ad?ndan söz ettirdi.