Kaybolmaya yüz tutan değerlerimiz

kaybolmaya-yuz-tutan-degerlerimiz

Yorganc?l?k, bak?rc?l?k, kilim dokumac?l???, bileycilik, kalayc?l?k, süpürgecilik, sepetçilik vb. el sanatlar? bir yerde milletlerin kimlikleri gibidir.

 

Hammaddesi, desenleri, üretim tekni?i, üretim biçimi, niçin, nerede üretildi?i bile çok önemlidir.

El sanatlar?, üreten ki?i veya ki?ilerin önemli katk?s?yla, ait oldu?u yörenin karakteristik özelliklerini ortaya koymas? bak?m?ndan de?erlidir. El sanatlar? teknolojinin geli?mesi, kültür de?i?imiyle birlikte günlük ya?am içinde gittikçe i?levini kaybetmeye, zamanla da kaybolmaya yüz tutmu?tur.

Geleneksel sanatlar?m?z?n bu durumda olmas? bu sanatla geçimini sa?layan insanlar?m?z?n i?siz kalmas?na, ekonomik s?k?nt?ya dü?mesine neden olmu?tur. El sanatlar? yap?lamay?nca, o yöreye gezmeye gelen yerli ve yabanc? turistlere, yöreye özgü ürünlerin pazarlan?p sat?lmas? da ne yaz?k ki mümkün de?ildir.

El sanatlar?n?n her birinin önemli birer kültürel de?er ve tarihsel belge olarak de?erlendirilmesi gerekir.

Tüm bu nedenlerle onlar? korumak ve ya?at?p gelece?e b?rakmak çok önemlidir. Kültürel de?erlerin gelecek nesillere ta??nma görevinin toplum olarak hepimizin sorumlulu?unda oldu?unu unutmamak gerekir.