Kırgızistan’dan Misafirler Var !

IMG_1686 IMG_1680

K?rg?z Çocuklar, 23 Nisan Çocuk ?enli?i için Kocaeli’ndeki 28 Haziran Ortaokulu’na gelip, ö?rencilerin evlerinde konaklad?lar.

Kocaeli/?zmit 28 Haziran Ortaokulu’nda çok güzel bir çocuk ?enli?i oldu. K?rg?zistan’dan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? kapsam?nda  gösteri yapmak ve bayram?m?z? kutlamak için ülkemize geldiler. Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi’nin 10. defa 23 Nisan Uluslararas? Çocuk Festivali bu y?l “Spor ve Çocuk Oyunlar?” temas?yla gerçekle?tirildi. 41 ülkeden 1000 çocu?un misafir edildi?i 23 Nisan Uluslararas? Çocuk Festivali için misafir ülke gruplar? da birer birer Kocaeli’ye geldi. Festival için kente ilk olarak K?rg?zistan grubu geldi. 28 Haziran Ortaokulu’ndaki gönüllü aileler, K?rg?z çocuklara, evlerini aç?p misafir ettiler. Anla?mas? biraz zor olsa da çocuklar çok çabuk uyum sa?lad?. K?rg?z çocuklar, Rusça ve kendi dilleri olan K?rg?zca konu?uyorlard? ama beden diliyle ileti?im kurdular. 1 hafta kal?p, 23 Nisan’da gösteri yap?p gittiler. Onlardan ayr?lmak Türk çocuklar? için çok zor oldu. Geriye tüm çocuklar?n kalbinde güzel an?lar ve kurulan gönül ba?lar? kald?.