Mecidiye Kasrı

IMG_5340 (Medium)

Beykoz’umuzun önemli saraylar?ndan biri olan Mecidiye Kasr?’nda rehber e?li?inde gezip gördüklerimizi size anlatmak istiyorum.

Osmanl? devrinden kalan ve Dolmabahçe ile Beylerbeyi Saraylar?ndan önce yapt?r?lan Beykoz Mecidiye Kasr?, ?stanbul’un eski saraylar?ndand?r. Beykoz Mecidiye Kasr? Sultan Abdülmecit için M?s?r Valisi Kavalal? Mehmet Ali Pa?a taraf?ndan 1845 y?l?nda yapt?r?lmaya ba?lanm??t?r. Ancak pa?an?n vefat? nedeniyle 1854 y?l?nda o?lu Said Pa?a taraf?ndan tamamlan?p padi?aha hediye edilmi?tir. Kas?r birçok pa?a, devlet erkân? ve elçi a??rlam??t?r.

Beykoz Mecidiye Kasr? içerisinde ve bahçesinde memurlar, hademeler için odalar, mutfak, da? hamam? ve kar??s?nda küçük kö?k, su deposu, limonluk, kümes, güvercinlik gibi servis ve ya?am birimleri bulunur. Bu yap?lar?n tümü bugüne ula?mam?? olsalar da in?a edildiklerini ar?ivlerden görmekteyiz. Kasr?n yeri kentin d???nda, çok havadar bir noktada oldu?u için kamu hizmetine verilmi? ve uzun y?llar da bu amaçla kullan?lm??t?r.

Kas?r, önceleri yetimler yurdu olarak kullan?lsa da, 1920’li y?llarda trahomlu göz hastal??? tedavi hastanesi, 1953’te prevantoryum ve 1963 senesinde de Beykoz çocuk hastanesine dönü?türülmü?tür.1997 y?l?nda da TBMM Milli Saraylara ba?lanarak koruma alt?na al?nm??, uzun ve zahmetli bir yenileme süreci sonras?nda müze olarak halk?n hizmetine aç?lm??t?r.