Midas’ın Kulakları Eşek Kulağı…

midasin-kulaklari-esek-kulagi2Eski?ehir’e 80 km. uzakl?kta bulunan Yaz?l?kaya, binlerce y?l önce kayal?k bir platform üzerine kurulmu?tur. 1.315 m. yükseklikte, dikdörtgen ?eklindeki Frigya yaylas? üzerinde bulunmaktad?r. Yaz?l?kaya An?t? antik Frigya Vadisi s?n?rlar?nda olup, bölgedeki an?tlar?n en görkemlisidir.

Roma devrindeki yazarlar, bu bölgenin havas?n?n sa?l?kl? ve topra??n?n bereketli oldu?undan söz etmi?lerdir. Bardakç? Suyu da bu bölgeden geçmektedir. Midas An?t?, Frigya sanat?n?n tipik bir örne?idir. Bu an?t, bir mezar an?t? olmay?p Frigya’da pek çok kaya an?t? örne?inde görüldü?ü gibi, bir Kybele (Ana Tanr?ça) heykeli koymak üzere yap?lm??t?r. An?t?n üzerinde Frig yaz?lar? oldu?undan “Yaz?l?kaya”, yaz?larda ise “Midas” ad? geçti?inden “Midas Amiti” denmi?tir.
midasin-kulaklari-esek-kulagiiKült an?tt?r. Midas An?t?’n?n M. Ö. 550 y?llar?nda yap?ld??? san?lmaktad?r. Kaya üzerinde, bir tap?na??n cephesi biçiminde i?lenmi?tir. Cephesi do?uya bakmaktad?r. An?t?n en ilginç yönü, üzerinde henüz çözülememi? olan ve ilk kez 1839 y?l?nda  Ch.Texiker taraf?ndan yay?nlanan, üç yaz?t?n bulunmas?d?r.

 

??TE S?ZE ANT?K KENTTEN B?R EFSANE

Kral Midas Gordion kentinde ya?am?? efsanevi Frigya kral?d?r. Krall??a ad?m at???, ya?am? ve ölümü ile birlikte onun efsaneleri tarihe damgas?n? vurmu?tur.

Yunan Tanr?s? Apollon ve K?r Tanr?s? Pan aras?nda yap?lacak olan bir müzik yar??mas? için Kral Midas yarg?ç olarak istenmi? ve uygun görülmü?. Midas oyunu Pan için, di?er yarg?ç ise
oyunu Apollon için kullanm??. Apollon Midas’a sinirlenip “Güzel müzikten anlamayan bir insana ancak e?ek kulaklar? yak???r.” diyerek Midas’?n kulaklar?n? e?ek kula??na dönü?türmü?.
Günümüze kadar gelen “Midas’?n kulaklar? e?ek kula??” efsanesi de buna dayan?r.

Yazar: Ali ERSOY