O Daha Çocuk!

o-daha-cocukÇocuk i?çili?iyle alakal? büyüklerimiz taraf?ndan bir sürü ?ey yaz?ld?. Ama hiçbir zaman çocuklara yani bizlere bir ?ey sorulmad?.

 

 

?imdi biz yazaca??z ve büyüklerimiz okuyacak. ?lk olarak ?unu söylememiz gerekiyor: Çocuktan i?çi olmaz, çocuk çocuktur. Bunu bir kere daha anlaman?z? istiyoruz ve bu yönüyle ele alman?z? rica ediyoruz. Çünkü hiçbir çocuk oyun oynamay? b?rak?p da gidip çal??mak istemez; biz çocuk olarak böyle dü?ünüyoruz. Ancak büyüklerimizin sürekli bize söylemi? oldu?u bir söz var; “Bo? bo? sokaklarda dolanaca??na gidip çal??s?n.” Ancak bo? bo? sokaklarda dola?mak da bizim hakk?m?z çünkü bizim tek i?imiz var, o da dersimize çal???p oyun oynamak. Elimizden ba?ka da bir ?ey gelmesini beklemeyin. Bunu anlatmaya çal??aca??z. Bu yüzden sizlere ismini vermek istemeyen arkada?lar?m?zla
yapt???m?z röportajlar? sunmak istiyoruz.

?lk olarak daha önceden çal??mak zorunda b?rak?lan bir a?abeyimizle konu?mak
istedik:

Çocuk i?çili?i hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Çocuk ??çi: Bu soru her yöneltildi?inde “Neden çal??mak zorunda b?rak?ld?m?” diye dü?ünmek zorunda kal?yorum. Çünkü ben hiçbir çocu?un keyfi olarak çal??t???n? dü?ünmüyorum. Yani kendi aç?mdan dü?ünürsem, ben çal??may? hiçbir zaman istemedim. Hep birisinin elinin alt?nda, bir ?eylere ko?turdum. Ne için peki? Eve ekmek götürebilmek için. Peki bu benim vazifem miydi? Hay?r tabi ki de benim i?im okuluma devam etmekti. Hat?rl?yorum, bir keresinde bursluluk s?nav?m?z vard? ve ben onun için para biriktirmi?tim. Kay?t yapt?rm??t?m ancak ustam izin vermedi?i içinde s?nava girememi?tim. Bunun gibi birçok an?m var. Bir yerde i?çiyseniz istedi?iniz ?eyleri yapamazs?n?z, oynamazs?n?z, gezemezsiniz. Çünkü siz çocuk de?il i?çisiniz, yükünüz sizden a??rd?r. Hiç unutmam k???n ortas?nda bir gün ustamla, Yeni?ehir Mahallesi’ne, oradaki çocuklar k???n ü?ümesinler diye kalorifer peteklerini tamire gitmi?tik. Üstüm ya? kir içinde oldu?u için gitti?imiz eve beni almam??lard?. ?çeride oynayan çocuklar?n sesini duymu?tum, çok a?r?ma gitmi?ti. Çocukken baz? ?eylerin nedenlerini sorgulayamazs?n?z, sadece üzülürsünüz.
Hepsi bu, sa? olun benimle röportaj yapt???n?z için. Çocuklu?umun sesini duyurdu?unuz için te?ekkür ederim.
?imdi de bir hafta sonra tar?m i?çisi olarak gidecek olan bizimle ya??t arkada?lar?m?zdan birine söz vermek istiyoruz:

Çal??mak istiyor musun?

Çocuk ??çi: Hay?r, sizden ayr?lmak istemiyorum.

Peki neden gidiyorsun? Okulun bitti mi? Etkinli?imiz daha devam ediyor.

Çocuk ??çi: Gitmek zorunday?m çünkü çapa vakti yakla??yormu? ve para kazanmam?z laz?m. Annem öyle dedi.

Gitmek istemedi?ini söylemedin mi?

Çocuk ??çi: Söyledim ama annem babam gitmek zorunda oldu?umuzu söylediler. Bizim durumumuz pek iyi de?ilmi?, borçlar?m?z varm??.

Arkada??m?z? daha fazla üzmek istemedik ve röportaj? uzatmad?k. Onu hep birlikte u?urlad?k.

 

Renkli Kalemler Ekibi: Eylem Nur Samak, Merve Nur Toprak, Tayhanur Bülte, Firdevs Bozda?, Asuman ?rgün, Berivan Çakmak, Tuba Çakmak, Ömer Faruk Ba?da?, Rojbin Çak?r, Bilal Y?lmaz