Şanlıurfa’da Renkli Bir Gün

sanliurfada-renkli-bir-gun?anl?urfa’da bir çocuk olarak gidebilece?iniz yerleri anlatmak istiyoruz. Ama siz yine de bir büyü?ünüzle yola ç?k?n, hiç olmad? dondurma paras?n? onlara ödetirsiniz.

 

GÖBEKL?TEPE

?lk olarak Göbeklitepe’ye gitmenizi tavsiye ederiz. Sabah erkenden yola ç?k?n ve güne?in do?u?unu tarihin do?du?u yerden kar??lay?n. Sabah?n erken vaktinde uyanmak zorunda kald?ysak bile, arkeolog olan gönüllü a?abeylerimizle gitti?imiz geziyi hiçbir zaman unutmayaca??z.
Daha sonra merkeze geldi?inizde araban?zdan inin ve yürümeye ba?lay?n. Kafan?z? kald?r?n ve Saat Kulesi’ne do?ru ilerleyin. Kar??n?za Ulu Camii ç?kacak. Ora-
n?n muhte?emli?ini ke?fedin. Bu arada saati güne?ten bile ö?renebilirsiniz çünkü
burada hâlâ bir güne? saati bulunuyor.

 

REJ? K?L?SES?

sanliurfada-renkli-bir-gun2Sonraki dura??m?z Reji Kilisesi. Eski dönemlerden kalan bu yap? Eyyubiye Belediyesi’yle adeta tekrar hayat bulmu?. Her ?eyiyle yenilemi?ler, gerçekten çok ho?uma gitti. Gezmek için güzel bir yer.Daha sonra Elli Sekiz Meydan?’nda yürüyün. Meydana neden bu ismin verildi?ini de ara?t?rd?k. Bu meydanda bulunan hamam çökmü? ve 58 kad?n o enkazda can verdi?i için bu ismi vermi?ler. Ac?kl? oldu?u için biraz üzüldük.

 

GÜMRÜK HANI

sanliurfada-renkli-bir-gun3?imdiki dura??m?z Gümrük Han?. Gümrük Han?’nda köfte yemeden olmaz, çünkü açl?k, tarihi geziden önce gelir. Siz de mutlaka yiyin. Burada saat ve tesbih satan bir dedeye rastlad?k ve birlikte foto?raf çektirdik. Eski yollardan gidiyoruz, yani bedestenlerden. Buralar eskiden hep çar??ym??. Gümrükten geçen mallar?n sat?ld??? kapal? çar??da ise her yer rengârenk. Burada mutlaka foto?raf çektirin.

 

BALIKLI GÖL

sanliurfada-renkli-bir-gun4Son olarak Bal?kl? Göl’e gidiyoruz. Çünkü Urfa’ya geldiyseniz, Hz. ?brahim’in ma?aras?n? ziyaret etmeden ve tabi ki bal?klara yem atmadan dönmeyin. Hemen arkas?ndaki gölü sordu?umda ise oran?n da Ayn Zeliha Gölü oldu?unu ö?rendik. Ayn Zeliha, Hz. ?brahim ate?e at?l?rken çok üzülüp orada kendisini ate?e att??? için, göle bu isim verilmi?.

 

Bir günde neler yap?labilir diye yola ç?kt?k. Ayn Zeliha’da ak?am olmaya ba?lad? ve daha gitmedi?imiz bir sürü yer var. Siz en iyisi en az bir haftal???na gelin, ancak geziliyor. ?imdi dondurma yeme zaman?, ho?çakal?n…

 

Renkli Kalemler Ekibi: Eylem Nur Samak, Merve Nur Toprak, Tayhanur Bülte, Firdevs Bozda?, Asuman ?rgün, Berivan Çakmak, Tuba Çakmak, Ömer Faruk Ba?da?, Rojbin Çak?r, Bilal Y?lmaz