Selam Ben Namık!

selam-ben-namikiNam?k, ?smet ?nönü Caddesinde ya?ayan, esnaf ve caddeden yolu geçen herkesin gözbebe?i olmay? ba?arm?? bir sokak köpe?idir. Sokak köpe?i deyip geçmeyelim. Nam?k’?n sevenleri, takipçileri çok fazla. Kendi ad?na aç?lm?? .653 takipçisi olan bir Facebook sayfas?  (facebook.com/NAMIK) bile var.

 

Profilinde kendisinin ve arkada?lar?n?n sa?l?k durumu, s?k?nt?lar?, ihtiyaçlar? ve hatta yapt??? yaramazl?klar payla??l?yor.
Leylo?, Beyaz, Karamel, F?st?k, Dingo,Kemik, Minti, Limon, Korsan, Zeytin, OO7,
Badem ve Yast?k, Nam?k’?n arkada?lar?ndan sadece birkaç?.
Nam?k tahminen 14-15 ya?lar?nda. Yakla??k 10 y?ld?r da ?smet ?nönü Caddesi’nin sakinlerinden. Bugünlerde tek s?k?nt?s? ya?l?l?k ve sa? arka ayak ba?lar?ndaki sorun. Cadde halk? Nam?k’? ve arkada?lar?n? çok seviyor, koruyor ve kolluyor. Fakat bazen yanl?? ve dengesiz beslenmesine sebep oluyor. Köpek dostlar?m?z?n da sa?l???n? tehdit eden birçok besin var. Bilmeden de olsa bu besinler onlar?n sa?l???n? bozabilir ve hatta ölümüne bile sebep
olabilir.
Biz de sevimli dostlar?m?za zarar veren yiyecekleri ara?t?rd?k. ??te köpek dostlar?m?z?n dü?manlar?: Sofra art?klar?, sucuk, salam, sosis, past?rma, kedi mamas?, mantar, patates, domates, süt ve süt ürünleri, ceviz, s???r, koyun tavuk kemikleri ve bal?k k?lç?klar?, alkollü içecekler, elma, kay?s?, kiraz, ?eftali erik, ya?/ kuru üzüm, so?an,sar?msak, çi? bal?k, çi? yumurta, çikolata.

Bu zararl? g?dalara dikkat edip dostlar?m?za vermeyelim. E?er bir gün bu caddeye yolunuz dü?erse Nam?k’? da ziyaret etmeyi, birkaç foto?raf çekmeyi, çekti?iniz foto?raflar? da Nam?k’?n profilinde payla?may? unutmay?n?z.