Tarihi Kaleiçi Çarşısı

r2065Denizli’nin en önemli ve turistik yerlerinden biri de ?ehir merkezinde bulunan Tarihi Kaleiçi Çar??s?’d?r.

Denizli’nin Anadolu Selçuklular? zaman?ndaki ilk yerle?im yerinin bugünkü Kaleiçi ve çevresi oldu?u bilinmektedir. Geçmi?te burada iç ve d?? kaleden olu?an sur bulunmaktayd?. Ancak zamanla d?? surlar tamamen yok olmu?tur. ?ç surlar?n ise baz? bölgelerde izleri mevcuttur. Kaleiçi’ndeki yerle?imin 11. yüzy?lda ba?lad??? bilinmektedir. Kaleiçi ilk kez Selçuklular zaman?ndan ba?layarak, Ladik Beyli?i daha sonra Germiyan Beyli?i, ?nanço?ullar? Beyli?i ve Osmanl? ?mparatorlu?u Dönemi’nde kullan?lm??t?r. Denizli ilinin en eski ve günümüzde de halen önemli tarihi ve turistik bir arastas?d?r. Tarihi Kaleiçi Çar??s?’nda yok olmaya yüz tutmu? kuyumculuk, bak?rc?l?k, demircilik gibi geleneksel el sanatlar? ürünlerinin üretim ve sat??? yap?lmaktad?r. Ayr?ca çar?? ve yak?n çevresinde, tekstil kenti olan Denizli’de üretilen her türlü tekstil ürününü bulmak mümkün.

 

Kaynak: www.kulturportali.gov.tr