Taşın Sesi

49895999_363803104403229_8016048217323995136_n

Midyat’ta i?lenebilen özel ta?lar, adeta evlerde bir sanat haline geliyor. Mevsim ?artlar?na göre insanlara da faydal? olan ta?, zorlu bir i?çilik sonras? olu?turuluyor.

Mardin’in Midyat ilçesine has bir ta? olan ve yap?lara tarihi doku verdi?i için beyaz elmas olarak görülen “Katori” ad?ndaki bu ta?lara ustalar istedi?iniz her ?ekli verebiliyor. Ta?lar büyük kal?plar halinde fabrikaya getirilip i?lenmeye haz?r hale getiriliyor. Suland?r?l?p ta? kesme makineleriyle belirli kal?plarda kesim i?lemi gerçekle?iyor. Sipari? edilen nesne veya ?ekil önce ka??t üzerine çiziliyor, daha sonra ta??n üzerine figüre ediliyor. Ustalar, oyma ve kesme el aletleri ile bazen saatler süren sanata ?ekil vermeye haz?rlan?yor. Ta? daha sonra e?er isteniliyorsa boyanarak harika bir sanata dönü?üyor.

Yaz Aylar? ve Katori Ta??

49343482_2269353263097383_2617604729496141824_nRenkli Kalemler ekibi olarak ta? atölyesini ziyaret ettik. Katori ta??n?n ç?kar?lmas? ve i?lenmesini atölye sahibi olan Adnan Yavuz’a sorduk. Midyat’ta hala bu ta?lara ilginin fazla oldu?unu vurgulayan Adnan Yavuz, “Bu ta?lar 100 y?l kalsa bile kendi do?all???n? kaybetmezler. Katori ta??n?n en önemli özelli?i, yaz?n serin k???n s?cak tutmas?d?r. Bölgede yazlar çok s?cak geçti?i için, bu ta?la yap?lan evler hem sa?l?k hem de s?cakl?k aç?s?ndan çok olumlu etkiler sa?l?yor. Midyat’ta bu ta?la yap?lan eserleri her yerde görebilirsiniz.” dedi.
49810411_2099935726711509_4067857237933031424_nAtölyede çal??an Hüseyin Usta ise ?unlar? ekledi; “Bölge ekonomisine sa?lad??? katk?n?n yan? s?ra Katori ta??, özellikle yap?lar?n iç ve d?? cephe kaplamas?nda da kullan?l?yor. Çe?me, mezar ta??, cami, pencere, balkon korkuluklar?, ihata duvarlar?, konak, villa, otel, minber-mihrap gibi hemen hemen her yap?n?n d?? ve iç kaplamas?nda kullan?l?yor. Nak??l? ve özel ?ekilleriyle tarihi bir görüntü veren Katori ta??, artan talep üzerine art?k yurt d???na da gönderiliyor.”