Tek Heceli Kulp

Birçok medeniyete ev sahipli?i yapm??, tarihi ve co?rafi yap?s?yla bölgede önemli bir yerle?im yeri olan Diyarbak?r’?n en uzak ilçesi Kulp’un geçmi?ini günümüze ta??d?k.

Çok eski bir ilçe merkezidir. 1540 tarihli kay?t defterinde Kulp’u Diyarbekir eyaletine ba?l? 11 ocaktan biri olarak görmekteyiz. 1297 y?l?nda Lice sanca??na ba?l? bir bucakken ayn? y?l ilçe haline gelmi?tir. Eski ad? Pasur’du. “Pa” ba? anlam?ndayd?. Pasur’un anlam? da Ba?kale olarak anla??l?yor. Kulp ad? ise rivayetlere göre vaktiyle Kafrom Kalesi’nde oturup, bölgeye egemen olan “KULPO” isimli bir derebeyinden al?r ismini. Tarihin ilk ça?lar?nda bu bölgeye Sümerler yerle?mi?, daha sonra bir süre de Eti Uygarl??? egemen olmu?tur. Ard?ndan Konuklar ve Kimriler yerle?mi?lerdir. Asurlular?n egemenli?i M.Ö. 606’da son bulunca, bölge önce Medlerin, sonra Perslerin eline geçmi?tir. M.S. 226’da Romal?lar?n, eline geçmi?; 637 y?l?nda ise Halid bin Velid taraf?ndan fethedilmi?tir. Bir süre Cizre’ye, sonra Diyarbak?r’a ve Silvan’a ba?lanm??; ?eyho?ullar?, Büveyho?ullar?, Mervano?ullar?’n?n eline geçmi?, 1515 y?l?nda ise Osmanl?lar taraf?ndan fethedilmi?tir. Kulp ilçesinin ba?l? bulundu?u Diyarbak?r merkez ilçesine olan uzakl??? 127 km olup y?l?n her mevsiminde ula??m rahatl?kla sa?lanabilmektedir.

Co?rafi Yap?
?lçe ekonomisi co?rafyan?n tar?ma elveri?li olmamas?ndan ötürü hayvanc?l??a, ar?c?l??a, ipek böcekçili?ine dayal?d?r. Kulp halk? gezi, piknik, bal?k avc?l??? gibi pek çok amaçla oldukça s?k bir ?ekilde Kulp Çay?’na ve ?akirhan Çay?’na u?rar. Bölgenin da?l?k olmas? büyükba? hayvanc?l??? tetiklemi?tir. Ayr?ca ilçede dut a?açlar?n?n yo?un olarak bulunmas? sadece dut yapra?? ile beslenebilen ipek böceklerinin yeti?mesini ve ipek böcekçili?i yap?lmas?n? sa?lam??t?r. Ceviz, küçük tatl? so?an, yerli elma, armut ve bol miktarda üzüm de ilçede yeti?mektedir.

Yüzölçümü: 1.601 m²
Nüfus:
5.723 (2017 y?l?)
Rak?m:
1050 m
Diyarbak?r’a uzakl???: 127 km. ?dari yap? olarak 5 merkez mahalle, 52 de k?rsal mahalleden olu?maktad?r.

KULP WhatsApp Image 2019-01-04 at 17.35.12

Kaynak:pasurlife.com