Üçü bir yerde!

ucu-bir-yerdeÜç k?z karde? ve üçü de tiyatroya gönül vermi?ler… Nursena Durgun, Hilal Durgun ve küçük karde?leri Hayrunisa Durgun. Tiyatrocu karde?ler 5 y?ld?r TEGV’e geliyorlar ve TEGV’de Ritim Kulübü ile Tiyatro Kulübü etkinliklerine kat?l?yorlar.

 

Ritim Kulübü’nde ilk önce bardak, kese ve tabak gibi aletleri kullanarak ritim olu?turduklar?n? ve ilk yapmaya ba?lad?klar?nda çok heyecanland?klar?n? söylüyorlar.

Ritim Kulübü’nde ö?rendiklerinden çok etkilenen k?z karde?ler tiyatroya kat?lmay? dü?ünmü?ler. ?lk önce 1. s?n?ftaki karde?leri Tiyatro Kulübü’ne kat?lm??. ?u anki oyununun konusu eski dönem ile yeni dönemin kar??la?t?r?ld??? bir oyun. ?lk ba?ta oyundaki karakterleri oynarken çok korktu?unu anlat?yor. 23 Nisan’da sahneledikleri oyunu oynarken ilk ba?ta korkmu? ve sahneye ç?kmak istememi?. Ama 2. sefer provalarda arkada?lar? hatalar?n? düzeltti?i için heyecan?n? yenmi? ve sahneye ç?kmakta zorlanmam??.

Ailelerinin kendilerine tiyatro konusunda destek vermediklerini kendilerinin isteyerek kat?ld???n? ve kostümlerini annelerinin dikti?ini söylüyorlar. Pazar günlerini tiyatro etkinliklerinde geçiren karde?ler, tiyatrodan geldikten sonra ders çal??maya da zaman ay?rd?klar?n? ve derslerini aksatmad?klar?n? belirtiyorlar.

Durgun karde?ler tiyatroyu çok sevdiklerini ve arkada?lar?n?n da tiyatroda bulunmalar?n?n kendilerini çok mutlu edece?ini söylüyorlar. TEGV’de oynayacaklar? bir sonraki oyunlar?na haz?rlan?yor ve heyecanla sahneye ç?kacaklar? günü bekliyorlar.