Uluslararası 3. Yaren Şairler Şöleni

uluslararasi_yaren_sairler_soleni_h547384Denizli Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan üçüncüsü düzenlenen Denizli Uluslararas? Yaren ?airler ?öleni ba?lad?.

Denizli Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan bu y?l üçüncüsü düzenlenen Denizli Uluslararas? Yaren ?airler ?öleni’ne kat?lan 12 ?air, ?iirlerini okudu. Denizli Büyük?ehir Belediyesi Kent ?airleri Toplulu?u Ba?kan?, Arzu Subakan Kabukcu, Denizli Büyük?ehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekle?tirilen ?enli?in aç?l???nda yapt??? konu?mada, Denizli’nin ?iir gibi bir ?ehir olmas?n? istediklerini belirtti.

?lgiden memnun oldu?unu ifade eden Kabukcu, “Buraya kadar gelip bizlere destek veren herkese te?ekkür ediyorum. Güzel bir ak?am geçirece?iz. ?iirli geceler.” diye konu?tu.

Türkiye ?lim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birli?i Ba?kan? Mehmet Nuri Parmaks?z, Denizliler için okudu?u ?iirin hikayesini anlatt?.

Usta ?airlerin a?k, vatan sevgisi, gurbet gibi pek çok konuda yazd??? ?iirler, söz ustalar?nca okundu. ?iir dinletisi s?ras?nda izleyiciler duy-gusal anlar ya?ad?. ?ölene, Denizli Büyük?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Göko?lan, ?airler ve vatanda?lar kat?ld?.

Kaynak: www.haberler.com