Van güzel, kahvaltı Van’da güzel

van-guzel-kahvalti-vanda-guzelBugünkü röportaj?m?zda Van kahvalt?s? üzerine keyifli bir sohbet yapt?k.

29 Nisan Sal? günü yapt???m?z röportajda Van ?skele caddesinde bulunan Vatso binas?n?n alt?nda güzel, modern hayat?n ve yöreselli?in harmanland??? Yusuf Konak’?n sahibi oldu?u Bak Hele Bak Kahvalt? Salonu’na konuk olduk.

Renkli Kalemler ekibi olarak Van kahvalt?s?n?n önemini ve tarihini en iyi bilen ki?ilerden biri olan Yusuf Konak’tan bizzat ö?rendik. Kendisine sorular sorarak sohbet havas?nda bilgi ald?k. Kendisine has bir üslubu ve tarz? olan Yusuf amcan?n f?kralar? ve bilmeceleri oldukça keyifli ve e?lenceliydi.

?imdi Van kahvalt?s?n?n tarihi ve önemi hakk?ndaki sorular?m?z? ve cevaplar?m?z? sizlerle payla?al?m…

van-guzel-kahvalti-vanda-guzel2 1 Haziran’da yap?lacak etkinlikle GUINNES Rekorlar Kitab?’na girmek için nas?l bir çal??man?z var?

Van için önemi büyük ve anlaml? olan bu günde yakla??k olarak 30.000 ki?inin kat?laca?? bir kahvalt? düzenlenecektir. Amac?m?z Van’? dünya çap?nda bir marka haline getirmektir.
Bu sayede Van kahvalt?s?n?n patentini almak ve GUINNES Rekorlar Kitab?’na ad?m?z? yazd?rmak.

Van kahvalt?s?n?n tarihi geçmi?i var m?d?r?

Van’?n tarihi boyunca çevre iller ve köylerden gelen tüccarlar sabah namaz?yla erkenden yola ç?karak Van’a ula??rlard?. Van’a ula?t?klar?nda aç olan yolcular ö?le yeme?inden önce kahvalt?l?k bir ?eyler yeme ihtiyac? duyarlard?. Bu ihtiyaç kahvalt? kültürünün geli?mesini ve Van’?n merkezinde çe?itli kahvalt? salonlar?n?n olu?mas?n? sa?lam??t?r. Kahvalt? sektörü geli?tikçe kahvalt? severler de bu lezzetli ve yöresel tatlar? takip etmeye ba?lam??t?r.

Van kahvalt?s?n? özel k?lan lezzetler nelerdir?

Van kahvalt?s?n?n olmazsa olmaz? ve en önemli lezzeti Otlu Peynirdir.

van-guzel-kahvalti-vanda-guzel3Otlu Peynirin bu kadar özel olmas?n?n nedeni nedir?

?lkbahar’da Van’da kad?nlar rengârenk k?yafetleriyle da?lara ç?kar ve otlu peynirde kullan?lacak taze otlar? toplarlar. Otlar?n hepsi da?da do?al ortamda yeti?ir. Hiçbir ot tar?msal olarak üretilmemektedir. ?htiyaç da yoktur üretmeye çünkü Van da?lar? biraz kar ve ya?mur ald? m? bereketini ot olarak sunar. Lezzetli da? kekikleriyle beslenen yayla hayvanlar?n?n sütünden yap?lan peynire kat?lan otlar doyumsuz bir lezzet olarak sunulur.

Kahvalt?m?zda ba?ka neler vard?r?

Van cac???, kaymak, mutu?a, gavut ve vazgeçilmez olan kara kovan bal?d?r. Bunlar sadece bu yöreye ait olan lezzetlerdir.