Yöresel Lezzetlerde Van

Bugün sofran?za farkl? lezzetler mi ta??mak istiyorsunuz? Kedisiyle, gölüyle, savat zanaat?yla, kilisesiyle ve bal???yla ünlü ?ehir Van, sofralar?n?za ziyafet getirecek. ??te Van’?n ünlü lezzetleri…

C?lb?r

2 orta boy so?an

3-4 adet ye?il biber

3 adet domates (veya salça)

1 çay barda?? pirinç

Pul biber, tuz, bir yemek ka???? kuru zeytirun

2 yumurta

1 tatl? ka???? un

Ya?

?ste?e göre kavurma

Yap?l???: 

So?anlar do?ran?p ya?da hafif pembele?tirilir, do?ranm?? ye?il biberler ilave edilir. Bunlar da cilbir-363hafif k?zar?nca do?ranm?? domates, tuz, pul biber kat?l?r, 4-5 bardak kaynar su ilave edilir, bir çay barda?? pirinç bu kar???mda pi?irilir, zeytirun ilave edilir. Di?er tarafta bir tavaya bir ka??k ya? konur, ya? ?s?n?nca ayr? bir kasede 2 yumurta ç?rp?l?r, içine 2 çay ka???? un ilave edilir. Bu kar???m tavadaki ya?? ak?t?larak konur, ya?da kabaran yumurtan?n alt? k?zar?nca çevrilir, pembele?tirilir, kabarm?? bir vaziyette pi?en yumurtalar pi?en yeme?in içine ilave edilir.
Not: Kavurma kat?ld??? zaman servis say?s?na göre yemek pi?erken yumurtalar tek tek k?r?l?r kar??t?rmadan yeme?in içinde lop olarak pi?irilir.
Bu yemek tand?r ekme?i ile yenir.

Acem Köftesi

400 gram k?yma

Bir küçük çay barda?? pirinç

Bir yemek ka???? ince bulgur

Bir büyük kuru so?an

Tuz, karabiber, kekik

On üç adet küçük patates

Bir yemek ka???? biber salças?

Bir yemek ka???? domates salças?

Üç su barda?? su

Bir yemek ka???? s?v? ya?

Üzerine: Bir tatl? ka???? kuru nane

Yap?l???: So?anlar çok incecik k?y?l?r. K?yma yo?urma kab?na al?n?r. Üzerine k?y?lan so?anlar, Acem-Köftesiy?kanan pirinç, bulgur, tuz, karabiber ve kekik eklenerek yo?rulur. Kullan?lacak patates büyüklü?ünde ve say?s?nda yuvarlak köfteler haz?rlan?r. Köfte boyutundaki patateslerin kabuklar? soyulur. Burada patatesler bütün halinde kullan?lacakt?r. Yeme?in pi?irilece?i tencereye s?v?ya? ve salçalar konulur. Üç bardak su salçalar?n üzerine eklenir ve salçalar eriyinceye kadar kar??t?r?l?r. Üzerine patatesler eklenir ve a?z? kapat?lan tenceredeki su kaynay?ncaya kadar beklenir. Yap?lan köfteler dikkatli bir ?ekilde patateslerin oldu?u tencereye ilave edilir. K?s?k ate?te köftelerin pirinci uzay?p, patatesler yumu?ay?ncaya kadar pi?irilir. Yemek ocaktan al?nmadan üzerine kuru nane veya reyhan serpi?tirilir. A?z? kapal? olarak be? – on dakika dinlendirilen yemek s?cak olarak servis edilir.

Otlu Peynir

Otlu peynir Do?u Anadolu bölgesinde ba?ta Van olmak üzere Bitlis, Siirt, Batman, Hakkâri ve Kars illerinde üretilmektedir. Van kahvalt?lar?n?n en me?huru olan otlu peynir kuru ve salamura olmak üzere iki türdedir. Kuru olan peynir daha çok tercih edilir.

Van otlu peynir yap?m?nda kullan?lan süt koyun sütüdür ve özellikle ilkbahar mevsiminde otun ve sütün bol bulundu?u dönemlerde haz?rlan?r. Zaman zaman koyun sütüne inek veya keçi sütü de kar??t?r?labilir. ?çerisinde kullan?lan otlar çiçeklenme zamanlar?nda da?lardan ve yaylalardan toplanan da? nanesi, yabani sar?msak, da? keki?i ve Mustafa çiçe?idir. Bunun d???nda yakla??k 25 çe?it ot bulunmaktad?r.

Yap?l???: Koyunlarda taze olarak sa??lan sütler süzülüp temizlendikten sonra kaynamaya van-otlu-peynir-nasi-otlupeynir-2al?n?r. Kaynayan süt so?utularak ?s?s? 30 dereceye getirilir. Uygun ?s?ya gelen sütün içerisine peynir mayas? eklenir. Mayas? ilave edilen süt ortalama 1.5 – 2 saatte p?ht?la??r. Süt p?ht?la??rken yani teleme olu?urken da? nanesi, yabani sar?msak, da? keki?i ve Mustafa çiçe?i iyice y?kan?r ve peynirle bulu?maya haz?rlan?r. Telemenin peynir haline gelmesi için bez bir torba kullan?l?r. Bu torba iyice y?kan?r ve temizlenir. Teleme haz?r oldu?unda bez torbaya yerle?tirme vakti gelmi? demektir. Bez torban?n içerisine bir kat teleme bir kat ot olacak ?ekilde kat kat s?ralan?r. S?ralama i?lemi bitti?inde torban?n a?z? s?k?ca ba?lan?r. Bir sonraki a?ama peyniri süzülmeye b?rakmakt?r. S?k?ca ba?lanan torba bir süzgece konur, üzerine de tüm suyunun süzülmesi için bir a??rl?k konur. Süzülme süresi ortalama 5-6 saattir. Süzülen ve peynir haline gelen teleme 6 saatlik dinlenme süresinin sonunda bez torbadan ç?kart?l?r. Peynir kelle olarak ya da 2-3 cm kal?nl???nda kesilerek muhafaza edilir. Van otlu peyniri tuzlu peynir suyunda yani salamurada saklanabilir ancak bu ?ekilde çok uzun ömürlü olmaz.

Alternatif olarak peynir kal?plar?na kuru tuzlama yap?l?r ve sonras?nda toprak küplere ya da plastik bidonlara doldurulur. Bu i?lemde peynirler aras?nda bo?luk kalmamas? çok önemlidir. S?k? s?k? doldurulan peynir bidonlar a??zlar? üzüm yapraklar?yla kapat?ld?ktan sonra topra?a gömülür ve peynirin olgunla?mas? beklenir. Peynirin olgunla?mas? için en az 3 ay beklenmelidir. 7 aya kadar bekletilirse daha kaliteli ve leziz bir peynir elde edilir.

Kavut

Eskiden bu?day de?irmeninde ö?ütüldükten sonra pekmez, bal ya da ?ekerler kar??t?r?l?p yufka ekme?in aras?na doldurulduktan sonra tüketilen Kavut, besleyici ve kalorili besindir.

??te tarifi…

1 çay barda?? kadar tereya?? (S?v? ya? da kullan?labilir.)

2 su barda?? kavurga unu

1 kahve fincan? bal ya da pekmez

Dövülmü? ceviz içi

Yap?l???: Tereya?? ile kavurga ununu bir tavaya al?p ate?in alt?n? yak?n. Un ya?? tamamen kavutemip rengi koyula??ncaya kadar kar??t?rarak kavurun. Sonras?nda ate?in üzerinden al?p bir servis taba??na dökün. Ard?ndan üzerine pekmez ya da bal döküp düvülmü? ceviz içini de üzerine serpi?tirin. Ard?ndan afiyetle tüketebilirsiniz. E?er fazladan pi?irip daha sonra tüketmek isterseniz pi?irme i?leminden sonra dolapta saklanabilir. Tüketmeden önce üzerine bal, pekmez ve ceviz içini ilave edip sonra servis edilebilir.

Tuzlu Bal?k

Tuzlu bal?k yap?m?nda Van’?n en ünlü bal??? olan ?nci Kefali bal??? kullan?l?r. ?lkbahar aylar?nda bal???n yumurtalama dönemi bittikten sonra gölden ç?kar?l?p kasalarda tuza yat?r?l?r.

Yap?l???: 100 tane bal??a bir kase tuz konarak (iri kaya tuzu) üç gün tuzda bekletilir. Daha tuzlu bal?ksonra kevgire dökülerek süzülür, süzüldükten sonra temiz bir bezle tane tane silinir. Sand???n içerisine bir s?ra tuz, bir s?ra bal?k olacak ?ekilde dizilir. Bu ?ekilde bal?k iki sene bozulmadan durur. Kullan?laca?? zaman tuzdan al?narak, y?kan?r, kurutulur, ate?te ya da ya?da pi?irilerek yenir. Tuzunun gitmesi isteniyorsa; tuzdan ç?kart?lan bal?k bir süre suda bekletilir. Tuzlanm?? bal?k kaygana olarak ya?da da pi?irilmektedir.

Ayran A?? Çorbas?

Yar?m kg yo?urt

1 su barda?? den ( Den yoksa pirinç de kullan?labilir. )

Yar?m demek ?spanak

1 adet kabak

Yar?m demet ki?ni?

1 çorba ka???? un

Tuz

Yap?l???: Öncelikle den ve küp küp do?ranan kabak birlikte pi?irilir. Di?er tarafta yo?urt, un, ayranas?tuz ç?rp?l?r ve suyla koyu ayran k?vam?na gelinceye kadar ç?rp?l?r. Kaynayana kadar durmadan kar??t?r?l?r. Di?er tarafta y?kanm?? ve do?ranm?? ?spanaklar, pi?en den ve kabakta kat?larak pi?irilir. En son do?ranm?? ki?ni? kat?larak servis yap?l?r.

 

 

Keledo? Yöresel Van Yeme?i

200-250 gr. Ku?ba?? dana/kuzu eti

1 su barda?? ye?il mercimek

1 su barda?? den (bu?day)

1 su barda?? ha?lanm?? nohut

1 orta boy kuru so?an

2 su barda?? çökelek (bulamazsan?z süzme yo?urt)

3 yemek ka???? tereya? / s?v? ya?

Paz? otu (pazik)

3 di? sar?msak

Tuz, karabiber, pul biber

Yap?l???: Ye?il mercimek ile den (bu?day) bir tencerede ha?lan?r. Bu s?rada 1 kuru so?an, 2-3 keledo?yemek ka???? tereya? ile kavrulur. So?anlar kavrulduktan sonra küçük ku?ba?? do?ranm?? k?rm?z? et eklenerek kavrulmaya devam edilir. (Et önceden de ha?lanm?? olabilir, ancak düdüklü tencere kullan?l?rsa önceden ha?lamaya gerek kalm?yor) 10 dk eti çevirdikten sonra ye?il mercimek, bu?day, nohut ve ince do?ranm?? paz? otu (Bulamazsan?z ?spanak da olabilir) ile tuz, karabiber ve üzerini kapatacak kadar su eklenerek 35-40 dk düdüklüde pi?irilir. Pi?tikten sonra ocaktan ald???n?z yeme?in içine 2 su barda?? çökelek (Ancak peynir olan? de?il, yo?urt k?vam?nda olan? kullan?lacak, bulamazsan?z süzme yo?urt da olur. ) ile 3 di? sar?msak eklenip iyice kar??t?r?l?r. En son olarak, yeme?in üzerine ya?da k?zd?r?lm?? pul biber gezdirilerek servis edilir. Yeme?in yöresel tarifinde 2 avuç ak pancar ile 2 avuç heliz otu da bulunuyor. Ancak bu otlar? bölgesinde bile bulmak her zaman mümkün olmay?p belli zamanlarda da?lardan toplan?yor. Çökelek ya da süzme yo?urt yerine de yöresel olarak kurut kullan?l?yor. Kurut, yo?urdun süzülerek küçük topaklar halinde kurutulup uzun süre sakland??? hali. Yemeklere eklenece?i zaman bir miktar suda eritilerek kullan?l?yor.

Afiyet olsun…

https://lezzetler.com/van.yemekleri