Eşsiz Bir Güzellik Atatürk Arboretumu

?ehrin karma?as?ndan uzakla?mak için Belgrad Orman? yak?n?ndaki e?siz güzellik Atatürk Arboretumu yeni tercihiniz olabilir.

18425858_10155315893097156_485606775_n 18448007_10155315893102156_683453709_n

Arboretum Nedir?

Arboretumlar bilimsel ara?t?rma ve gözlem amac?yla orijini ve ya?lar? belli, her biri do?ru ve dikkatli bir ?ekilde bir araya getirilmi? olan ço?unlu?u a?aç ve di?er odunsu bitki taksonlar?n?n uygun seçilmi? alanlarda yeti?tirilip sergilendi?i tabiat parçalar?d?r. Ba?ka bir aç?dan bak?ld???nda arboretumlar e?itim ve bilimsel yanlar? a??r basan bilgi, emek ve sab?rla meydana getirilmi? canl? bitki müzeleridir. Arboretumlar?n amac?, ilk ve orta ö?retimden üniversite düzeyine kadar tüm ö?rencilere ve çevre halk?na otsu ve odunsu bitkiler hakk?nda bilgi vermek, onlar? yeti?me alanlar?nda tan?tmak, çevre koruma bilincinin geli?mesine katk?da bulunmakt?r.

Arboretumun ne demek oldu?unu ö?rendi?imize göre art?k Atatürk Arboretumu ile tan??abiliriz! Atatürk Arboretumu, Sar?yer ilçesinde bulunan floristik zenginli?iyle birçok yerli ve yabanc? botanikçinin ilgisini çekmi? bulunan ünlü Belgrad Orman?’n?n güneydo?usunda 296 hektarl?k bir orman parças? üzerinde kurulmu?tur. S?n?rlar? içinde Osmanl? ?mparatorlu?u döneminde yap?lan Kirazl?bent ile 1916 y?l?nda Ne?et Hoca taraf?ndan kurulan Türkiye’nin ilk fidanl???n? bar?nd?ran Atatürk Arboretumu yeryüzündeki di?er arboretum ve botanik bahçeleriyle tohum ve fidan temini konusunda i?birli?i içerisindedir. Arboretumda evcil hayvan, motor ve bisiklet giri?ine izin verilmez. Ayr?ca mangal yakmak ve piknik yapmak da yasakt?r. Atatürk Arboretumu’na ula??m Hac?osman Metro ?stasyonu’ndan kalkan otobüslerle ya da özel arac?n?zla gidecekseniz yine Hac?osman’dan tabelalar? takip ederek kolayca sa?lan?r. Atatürk Arboretumu’na gitti?inizde bol bol foto?raf çekip, göl kenar?nda romantik anlar ya?ayabilirsiniz. Atatürk Arboretumu, Orman Genel Müdürlü?ü ?stanbul Orman Bölge Müdürlü?ü’nün Bahçeköy Orman ??letme Müdürlü?ü’ne ba?l? bir i?letme ?efli?idir.Arboretumun kelime anlam? da çe?itli canl? a?aç türlerinin derlemini [koleksiyonunu] bar?nd?ran bir a?aç müzesi olarak tan?mlanabilir. Arboretum’da 1500’ü a?k?n bitki türü vard?r. Ayr?ca hat?r? say?l?r bir so?anl? bitkiler koleksiyonu da bulunmaktad?r.

Kaynak: https://www.gezilmesigerekenyerler.com