Akdamar Kutsal Haç Kilisesi

Akdamar An?t Müzesi, Van’?n 50 km bat?s?nda, k?y?ya yakla??k 4 km uzakl?kta bulunan Geva? ilçesinin s?n?rlar? dahilindeki Akdamar Adas?’nda yer alan bir ?ahaser.

Akdamar Ant Müzesi (13)Akdamar Kutsal Haç Kilisesi’nin Tarihi

Kilise, Abbasilere ba?l? olarak 908 –1021 y?llar? aras?nda Van ve çevresinde hüküm süren Vaspurakan Krall???n?n hükümdar? olan I. Hacik Gagik Ardzruni taraf?ndan 915-921 tarihleri aras?nda mimar Manuel’e bir saray kompleksinin kilisesi olarak yapt?r?lm??t?r.

Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n taraf?ndan 2005 y?l?nda restorasyon çal??malar? ba?layarak Ahtamar Kilisesi ana yap?s?, kilisenin bat?s?nda yer alan jamatun bölümü, güneydo?usu ve kuzeydo?usunda yer alan ?apellerin restorasyon çal??malar? tamamlanm??t?r. Kilisenin hemen güneyinde yer alan ana mekân? tamamlay?c? bölümlerini ortaya ç?kartmak amac?yla bilimsel kaz? çal??malar? ise 24.03.2006-25.08.2006 tarihleri aras?nda tamamlanm??t?r. Yap?lan kaz? çal??malar? yakla??k 3.435 metrekarelik bir alan? kapsamaktad?r. Kaz?larda kilisenin güneyinde yer alan avlu çevresine s?ralanm?? hücre odalar? bölümü, servis bölümü, sarn?ç ve ruhban okulu bölümü ortaya ç?kart?lm??t?r.

Akdamar An?t Müzesi figürlü repertuar? oldukça zengindir. Bunun yan?nda ?ncil ve Tevrat’tan al?nm?? çe?itli sahneler bulunmaktad?r. Yunus Peygamber’in denize at?lmas?, Hz. Meryem ve kuca??nda ?sa, Adem ile Havva’n?n Cennet’ten kovulmas?, Hz. Davut ile Kral Goliat’?n mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ate?te üç ?brani genci, aslan ininde Daniel sahneleri bunlar?n ba?l?calar?d?r. Adaya ula??m, Adaya ula??m, Çumar Yar?madas?’ndan kalkan teknelerle 15-20 dakikada sa?lanmaktad?r

Kaynak:https://www.yyu.edu.tr