Boğazkale’nin Güzel Kokulu Tarihi : Purulliya Bahar Bayramı

5d62381a-ea56-47ee-a0b8-e64623d8b937Hititlere özgü ‘Purulliya Bahar Bayram?’ co?kuyla kutland?.

Hitit Uygarl???, en az M?s?r Uygarl??? kadar eski ve zengin bir uygarl?kt?r. Yaz?l?kaya Tap?na??’nda doksandan fazla tanr?, tanr?ça, hayvan ve hayal ürünü yarat?klar kaya üzerine i?lenmi?tir. Bo?azkale’de, camiye giderken abdest ald???m?z gibi, Hititliler de oval bir ta??n içinde bulunan suya giriyorlarm?? ve bu ?ekilde ar?nd?klar?n? dü?ünüyorlarm??. Ayr?ca Hititlilerle M?s?rl?lar aras?nda yap?lan Kade? Bar?? Antla?mas? metin tabletleri de Bo?azkale’de bulunmu?tur. Bo?azkale’yi gezdi?imde Hititlere ait yerle?im yerinde sekiz tane kap?n?n oldu?unu ö?rendim. Burada benim dikkatimi en çok çeken konu ise Çorum çevresinde kullan?lan “Yerler mühürlendi” cümlesinin Hititler döneminden gelmesiydi. Bu cümle, ?ehirlere giri?-ç?k?? sa?layan bu kap?lar?n, o zamanlarda ak?amlar? mühürlenerek kapat?lmas? anlam?na geliyordu.

0abd2679-e62d-43ef-90da-bb77135022e4

Bo?azkale’yi gezdi?im s?rada, Hititlerin, bahar?n geli?ini kutlad?klar? “Purulliya Bahar Bayram?” etkinliklerine tan?k oldum. Bu bayram en son 3 bin 500 y?l önce kutlanm?? ve bu gelenek, simgesel olarak 3 bin 500 y?l sonra tekrar kutland?. ?lk önce eski y?l?n defedilmesi için topra?a sembolik olarak tablet gömülen törende kral taraf?ndan çe?itli tanr?lara yeni y?l?n güzel geçmesi için yakar?? yap?ld?. Daha sonra günah keçisi ilan edilen bir sava? esirinin büyücü taraf?ndan veba bula?t?r?ld?ktan sonra ülkeden gönderilmesi canland?r?ld?.

Ben de bu an? görmekten çok mutlu oldum. Son olarak ?unu eklemek istiyorum: O dönemde de insanlar aras?nda ya?am alanlar?nda s?n?flara ayr?lman?n oldu?unu ve bu s?n?flar?n üçe ayr?ld???n? ö?rendim. Bo?azkale’deki ya?am alan?nda en alt tabakada halk, bir üst tabakada rahipler ve en tepede ise kral ya?am??. Bu geziden çok fazla keyif ald?m ve bilgilendim. Umar?m size de aktarabilmi?imdir.