Coşkusu Hiç Eksilmeyen Çağlayan 


Yaz?n ayr? k???n ayr? Girlevik ?elalesi her an co?kuyla ça?lamaya devam ediyor.

Erzincan deyince il merkezinin 30 km güneydo?usunda Ça?layan beldesinde ayn? köyün s?n?rlar?nda bulunan Girlevik ?elalesi’nden bahsetmemek olmaz.  ?elalenin sular? 3 kademe halinde 30 – 40 m yükseklikten dü?mektedir. Orman içerisinde yer alan Girlevik ?elalesi gelen ziyaretçilere görsel ?ölen sunarken piknik ve restorantlarla birlikte zaman?n nas?l geçti?ini anlayamayaca??n?z bir kaçamak f?rsat? sunuyor. 

Co?rafi konumun etkisiyle k?? mevsimini net hisseden ?ehrimizde Ça?layan’?n donmas?yla hem da?c? ve t?rman??ç?lar?n hem de k?? severlerin vazgeçilmezi oluyor. Bunun yan?nda 4 mevsim do?a sporlar? severler için do?al kaynak sunmas? nedeniyle hiç bo? kalm?yor. Yazlar? akan su e?li?inde serinlemek için de en çok tercih edilen yerlerden. Do?al güzelli?i ile görenleri kendine hayran b?rakan Girlevik ?elalesi’ni görmek içim çok say?da yerli ve yabanc? turist Erzincan’a geliyor.

Kaynak: Muhammed Kösen