Doğal Stüdyo Merkezi: Doğu Ekspresi

Do?u Ekpresi rotas?n?n gözde güzergahlar? foto?raflar?n da gözdesi oluyor.

Kaynak: youtube.com/@serdarsen


Biz, bu haberimizde Do?u Ekspresi’nin Kemah – Erzincan rotas?ndan bahsetmek istiyoruz. Son zamanlar?n popüler gezi programlar? aras?nda yer alan Do?u Ekspresi uzun zamand?r, Ankara – Kars aras? seferlerini düzenliyor. Bu güzergahta kapsam?nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar? (TCDD) Ta??mac?l?k A?.‘nin en uzun rotalar?ndan biri olan Do?u Ekspresi Ankara’dan hareket edip K?r?kkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum sonras? son dura?? olan Kars’a ula??yor.

Do?u Ekspresi yatakl? vagon imkan?yla farkl? aktivite arayan ve gezmeyi seven herkesi ortak paydada bulu?turuyor. Bunun yan? s?ra güzergah kapsam?nda verdikleri uzun uzun molalarda bulunduklar? yerleri gezme imkan? da sa?l?yor. 

Farkl? manzaralara sahip arazilerin yan? s?ra orman, dere, akarsu ve vadilerin bulundu?u bu rota gezenlere görsel ?ölen sunarken, ?u s?ralar foto?raf tutkunlar?n?n da ayr?ca ilgisini çekiyor. Do?u Ekspresi’nin yolcular?n?n seyri d???nda, Do?u Ekspresi’ni de manzara olarak kullanmak isteyen do?a severler ve foto?rafç?lar her mevsim bu anlar? ölümsüzle?tirmek için birbiriyle yar???yor. 

Anlatmakla bitmeyecek bu görsel ?ölen ve e?siz deneyimi ya?amak için gelen misafirleri a??rlamaktan ve ?ehrimizin tan?t?lmas?ndan büyük keyif al?yoruz.