Doğanın Mucizesi

cappadocia-turkey2

Nev?ehir’in Göreme kasabas?nda bulunan Milli Park özelli?ine sahip bu e?siz tarihi yap? ziyarete gelenler için görsel bir ?ölen olu?turuyor. Gelen her turistin görmeden gitmedi?i ve ad?n? Dünya Miras Listesi’ne yazd?ran Göreme Aç?k Hava Müzesi, Nev?ehir’e gelenler taraf?ndan büyük ilgi görüyor.

Göreme’de bulunan Göreme Aç?k Hava Müzesi do?al a??nma sonucu olu?an kayalar?n içine yap?lan oyuklar?n bulundu?u bir yerle?im yeridir. Kapadokya’ya gelip de görmeden gitmenin eksik b?rakaca??, Göreme Aç?k Hava Müzesi’nin içinde, gezilesi görülesi onlarca manast?r, kilise ve ?apel bulunuyor. Göreme Aç?k Hava Müzesi, sadece Nev?ehir’de gezilecek yerlerden biri de?il, ayn? zamanda Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. ?ehir her yerinde tarihin etkisini fazlas?yla hissettirse de oraya gitti?inizde ne demek istedi?imizi daha iyi anlayacaks?n?z. ?çinde yemekhanesi, mutfa??, ?apeli, kilisesi bulunan yedi katl? bir kompleks olan yap?da katlar birbirine tünellerle ba?lanm??. Giri?teki tabelada ilk iki kat?n?n gezilebildi?i yaz?yor. Göreme Aç?k Hava Müzesi 6 Aral?k 1985 tarihinden bu yana do?al ve kültürel varl?k olarak UNESCO’nun Dünya Miras? listesinde yer al?yor. Göreme Aç?k Hava Müzesi, tarihi damarlar?n?zda his-setmenizi sa?layan nadir yerlerden biri ve gezmeniz için sizleri oldu?u yerde daima bekliyor.

K (19) (Large)