Doğunun turizm başkenti “Van”

Van’? iki günde ke?fetmeye ne dersiniz?

??te sizin için haz?rlad???m?z iki günlük Van program?:

1. gün: Sabah e?siz lezzetiyle güzel bir Van kahvalt?s? yaparak güne ba?lamak en iyisi. Bunun için Van merkezde ?skele Caddesi Vatso binas?n?n alt?ndaki Yusuf Konak’a gidebilirsiniz. Daha sonra karayolundan Geva?’a oradan da tekne ile Akdamar adas?na gidebilirsiniz. Ada ziyaretinden döndükten sonra Van Kalesi’ni gezebilir ak?amüzeri Yüzüncü Y?l Üniversitesi’nde bulunan Van Kedi Evi’ni ziyaret ederek yorgunlu?unuzu giderebilirsiniz. Ak?am Edremit sahilinde güzel bir ak?am yeme?iyle gününüzü bitirebilirsiniz.

2. gün: Yine güzel bir kahvalt?dan sonra Muradiye ?elalesi’ne gidilebilir. Buradaki gezimizi tamamlad?ktan sonra Ba?kale ilçesinde bulunan Ho?ap Kalesi ve Vanadokya görülmeye de?er iki güzelliktir. Buradaki ziyaretiniz bütün gününüzü alacakt?r. Ak?am ?skelede Van’a özgü olan inci kefali bal???n? yeme?i hak ettiniz. ?ki günlük gezimiz sona erdi. Hepinizi VAN’a bekleriz!

??te Van’?n e?siz lezzetleri ve do?al güzellikleri:

 

dogunun-turizm-baskenti-vanMuradiye ?elaleleri: Muradiye ?elaleleri Bendihami Çay?’n?n üzerinde bulunuyor. Van’?n Muradiye ilçesine 10 km uzakl?ktad?r. ?elalenin en güzel görüntüsü hemen yan?nda bulunan asma köprüden görülüyor. ?elale ve çevresinin düzenlenmesi buraya daha çok insan? çekecektir.
 

 

dogunun-turizm-baskenti-van2

Otlu Peynir: Yöreden toplanan otlar ve koyun sütünün birle?tirilmesiyle olu?ur. Hafif tuzlu olan otlu peynir oldukça besleyicidir. Herkes mutlaka bu lezzeti denemeli!

 

 
dogunun-turizm-baskenti-van3Ho?ap Kalesi: Van’?n Ba?kale ilçesinde bulunan Ho?ap Kalesi bir Ortaça? kalesidir. Kaleye gitti?imde en çok dikkatimi çeken ?ey çok yüksek surlar?n?n olmas?yd?. Ayr?ca çevresine göre yüksek ve stratejik bir konumda bulunuyor. Bu kaleye t?rmanacak arkada?lar yan?n?za su almay? unutmay?n!
 

dogunun-turizm-baskenti-van4

?nci Kefali: Sadece Van’?n sodal? suyunda ya?ayabilen inci kefali renk olarak da inciyi and?rmaktad?r. ?nci kefali yemeyi dü?ünen arkada?lara ?zgara olarak pi?irmelerini tavsiye ederim.

 
dogunun-turizm-baskenti-van5

Van Kedisi: Sadece Van’da ya?ayabilen Van Kedisi bir gözü mavi di?er gözünün kehribar renkli olmas?yla dikkatleri hemen üzerine çeker. Yüzüncü Y?l Üniversitesi kampüsünde bulunan Van Kedisi Evi’nde bu türün korunumu ve ço?alt?lmas?na çal???l?yor.
 

dogunun-turizm-baskenti-van6Akdamar Adas?: Van’?n Geva? ilçesinde bulunan Akdamar Adas? ad?n? üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi’nden almaktad?r. Kara yolu bittikten sonra yar?m saatlik tekne seyahatiyle adaya vard?m. Kilise üzerinde bulunan kabartma resimler beni çok büyüledi. Her y?l Eylül ay?nda burada Ermeniler taraf?ndan Ayin düzenlenmektedir.
 

dogunun-turizm-baskenti-van7Ters Lale: Van’?n Geva? ilçesi civarlar?nda karl? da?lar?n 1400-2500 aras? yüksekliklerde yeti?ebilen çok nadide bir çiçek türüdür. K?? aylar?n?n bitmesi ve karlar?n yava? yava? kalkmas?yla bahar? müjdeleyen bu çiçek Kültür ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Kurulu’nca koruma alt?na al?nm??t?r.
 

dogunun-turizm-baskenti-van8

Van Travertenleri: Van’?n Pamuk ?ekeri diye de adland?r?lan bu bölge Van’?n gizli kalm?? do?a harikalar?ndan biridir. Ba?kale ilçesinde bulunan ve Pamukkale’yi and?ran bu yer yerli ve yabanc? turistlerin ilgisini oldukça çekmektedir.

 
Van Kalesi: Urartu Krall??? zaman?ndan kalan Van Kalesi Van Gölü’nün kenar?nda ve Van merkezine 5 km mesafede bulunmaktad?r. Kale çevresinde kalenin tarihini dokuz dilde anlatan çocuklar beni çok ?a??rtt?. Kale tarihini bir iki liraya Japonca bile dinleyebilirsiniz.
dogunun-turizm-baskenti-van9Van Gölü Canavar?: Van Gölü içerisinde ya?ad??? ileri sürülen efsanevi bir yarat?kt?r. Canavar? gördü?ünü iddia eden 1000’in üzerinde ki?i vard?r. Ancak yap?lan ara?t?rmalar sonucu böyle bir canavara rastlanma
m??t?r. Bugün Geva? ilçe merkezinde canavar? simgeleyen 4 metrelik bir heykel bulunuyor.

 
dogunun-turizm-baskenti-van10

U?kun: Halk aras?nda yayla muzu olarak da bilinen yörede ilkbaharda yeti?en ve tad? ek?imsi olan bir ot çe?ididir. Bu ot insan vücudunda bulunan tüm k?llar?n temizlenmesine yard?mc? olur. Bu otu en az senede bir kez tüketmek bizleri daha sa?l?kl? yapacakt?r.
Van Kahvalt?s?: Yöresel lezzetlerin bir arada bulundu?u Van kahvalt?s?nda yok yok. Yöreye özgü tereya??ndan kayma?a, otlu peynirinden cac??a her çe?it tat bu sofrada. Van’a gelip de Van kahvalt?s? yemeden sak?n dönmeyin. Sizde de al??kanl?k yaratacakt?r.

 

dogunun-turizm-baskenti-van11Vanadokya: Van’?n Ba?kale ilçesinde bulunan Vanadokya ayn? Kapadokya gibi volkanik parçac?klar?n birikmesiyle olu?mu?. Bu biriken malzeme zamanla ya?mur ve rüzgar gibi benzeri etkenlerle a??narak bugünkü görüntüsüne kavu?mu?tur.