Evliyalar Diyarı Tillo

Evliyalar Diyar? Tillo

Hem dini alimleri hem de e?siz manzaras? ve tarihiyle Siirt’in ilim ve kültür merkezi Tillo’ya gittik.

Tillo, Siirt ilinin bir ilçesidir. Geçmi? y?llarda, e?itim alan?nda önemli yerler olan medrese kültürünün merkezlerinden birisidir. Tillo’da do?mu? pek çok ?slam âlimi bu medreselerde yeti?mi?. En çok tan?nan âlimlerin ba??nda ?smail Fakirullah Hazretleri ve onun ö?rencisi de olan ?brahim Hakk? Hazretleri yer almaktad?r. Her iki âlimin ve di?er bütün âlimlerin kabirleri yine Tillo’dad?r.

Bir Bilim Mucizesi: I??k Hadisesi

Dünyada benzeri olmayan ???k hadisesinin geçmi?i 1734 y?l?na dayan?yor. ?brahim Hakk? Hazretleri, hocas? ?smail Fakirullah’?n vefat? üzerine “Hocam?n ba?ucuna do?mayan güne?i neyleyim?” diyerek astronomi ve mimari aç?dan büyük bir bilim harikas?na imza at?yor. Hocas?n?n defnedildi?i türbenin yan?na 8 kö?eli ve 10 metre yüksekli?inde kule yapan ?brahim Hakk? Hazretleri, türbenin do?usuna harçs?z ta?larla bir duvar in?a ediyor. Gece ve gündüzün e?it oldu?u ekinoks günlerinde (21 Mart ve 23 Eylül) kalenin arkas?ndaki vadiden yükselen Güne? bu duvara çarp?yor. Kaleden geçmedi?i için Tillo ?ehrine ???k gitmiyor; ???k, sadece duvarda bulunan pencereden geçiyor, ileride bulunan bir tepeden k?r?l?yor. Arkas?ndan da türbenin penceresinden içeri girerek, ?smail Fakirullah Hazretleri’nin mezar?n?n ba??n? ayd?nlat?yor.

Siirt’in En Çok Gidilen Yerlerinden Biri

Tillo ilçesi hem türbeleri ve tarihiyle ziyaret edilirken hem de e?siz do?as? ve güzel manzaras?yla da Siirtlilerin s?k s?k gitti?i gezi ve piknik yerlerinden birisi. Âlimleri, kalesi ve manzaras?n?n yan?nda ilçede, organik ürünler de sat?l?yor. En çok sat?lan ürünlerin ba??nda bal, f?st?k ve pekmez geliyor.

 

IMG_6211IMG_6213IMG_6217IMG_6127

Kaynak: siirtpmyo.pol.tr