Sakin Şehir Seferihisar

2009’da Cittaslow Uluslararas? Koordinasyon Komitesi taraf?ndan dünyan?n 121. sakin kenti seçilen Seferihisar, modern belediyecilik yakla??mlar? ve 2010 y?l?nda Seferihisar Çocuk Belediyesi’nin kurulmas? ile örnek bir belediye olma yolunda emin ad?mlarla ilerliyor.

s1 (Small)

?zmir’in ?irin ilçesi Seferihisar’?n tarihinin yakla??k 4000 y?l önceye dayand??? ve Giritliler taraf?ndan kuruldu?u bilinmektedir. Teos Antik Kenti ve Liman?’n? bar?nd?ran Seferihisar, Antik Ça?’dan günümüze kadar tarihin her döneminde önemli rol oynam??t?r. Tarihi, dönemler boyunca kucaklayan Seferihisar, modern belediyecilik yakla??m?yla birlikte 2009 y?l?nda “Cittaslow” ünvan?n? alm??t?r. Bu unvan? almak için sahip olunmas? ve korunmas? gereken kaynaklar, Cittaslow felsefesi ad? alt?nda komite taraf?ndan “Cittaslow felsefesi ya?am?n, ya?amaktan zevk al?nacak bir h?zda ya?anmas?n? savunmaktad?r. Cittaslow hareketi, insanlar?n birbirleriyle ileti?im kurabilecekleri, sosyalle?ebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlar?na, do?as?na, gelenek ve göreneklerine sahip ç?kan ama ayn? zamanda alt yap? sorunlar? olmayan, yenilenebilir enerji kaynaklar? kullanan, teknolojinin kolayl?klar?ndan yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olaca?? hedefiyle yola ç?km??t?r” olarak tan?mlanmaktad?r.

s2

Daha birçok yenilik pe?inde ko?an Seferihisar Belediyesi, “Çocuk Dostu Kentler” yaratmak için UNICEF kriterlerinin ya?ama geçirilmesi amac?yla 2010 y?l?nda Türkiye’nin ilk çocuk belediyesini kurmu?tur. 2011 y?l? itibari ile ilçe yönetiminde çocuklara söz hakk? verilmeye, çocuk haklar? konusunda bilinç olu?turulmaya ve e?itimler düzenlenmeye ba?lanm??t?r.

ÇOCUK AKLI DEME ÇOCUK HAKLI

Öncelikle bir ilçe tan?t?m yaz?s? olacakken, Renkli Kalemler ?zmir Gümü?pala Birimi muhabirleri olarak etkilendi?imiz ve daha detayl? bilgi edinmek istedi?imiz için 22 Nisan 2017 Cumartesi günü Seferihisar Çocuk Belediyesi’ne bir ziyaret düzenledik. Çocuk Belediye Ba?kan? Selin Ada, Çocuk Belediyesi Sorumlusu Levent ?e?en ve Meclis Yönetim Kurulu Üyeleri ile bulu?tuk, sorular?m?z? sorduk. 4 gün boyunca kutlanan 23 Nisan ?enliklerine kat?ld?k.

s3 (Small)

Narin Kaya: Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?

Selin Ada: Ben Selin Ada, 14 ya??nday?m. Seferihisar Çocuk Belediyesi’nin Belediye Ba?kan?y?m. 8. S?n?f ö?rencisiyim.

Fatih Ar?kan: Bize çocuk belediyesinin kurulu? amac?ndan bahseder misiniz?

Selin Ada: Seferihisar Çocuk Belediyesi; sürdürülebilirlik, kentsel haklar?n geli?tirilmesi; ho?görü ve uzla?ma ilkeleri ?????nda, kat?l?mc? demokrasiyi geli?tirmek için, çocuklar?n dü?üncelerini aç?kça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalar?na aktif kat?l?mlar?n? öngören bir yap?d?r.

Narin Kaya: Çocuk Belediyesi kaç ki?ilik bir kuruldan olu?uyor? Ya? gruplar? nelerdir?

Selin Ada: 12 ki?ilik yönetim kurulumuz ve yakla??k 20 ki?iden olu?an üyelerimiz var. 5. s?n?ftan ba?lay?p, 8. s?n?fa kadar ya? gruplar?m?z bulunuyor.

Fatih Ar?kan: Kaç y?l?ndan beri çocuk belediyesi var? Çocuk belediye ba?kan? olarak hangi görevleri yerine getiriyorsunuz?

Selin Ada: 2010 y?l?ndan beri çocuk belediyesi var, belediye ba?kan? olarak etkinliklere kat?l?yorum, projeler üretiyorum, asl?nda hepimiz projeler üretiyoruz. Fikirleri tart???yoruz. Tüm kararlar? beraber burada al?yoruz.

s4s5

Fatih Ar?kan: Seferihisar Belediye Ba?kan? ile ziyaretleriniz oluyor mu?

Selin Ada: Oluyor. Derslerimden zaman buldukça kendisi ile beraber toplant?lara kat?l?yorum, fikirlerimi payla??yorum, beraber toplant? yap?yoruz.

Levent ?e?en : 2010 y?l?nda dü?ün salonundan çevrilerek olu?turulan çocuk belediyesinde demokratik yollarda adaylar belirlendi. 4 adet aday?m?z vard?. Adaylar?m?z, yönetim kurullar?n? olu?turdular, propagandalar?n? yapt?lar ve seçildiler. Günümüzde en büyük s?k?nt?m?z çocuklar?n dinlenmemesi. Çocuk belediyesi, çocuklar?n örgütlenip, organize olup kendilerini ifade etmeleri amac?yla olu?turulan bir kurulu?tur.

Eylül Demir: Seçimler nas?l yap?l?yor? Bildi?imiz seçim format?nda m??

Selin Ada: Evet, gerçek bir seçim gibi hareket ediyoruz. Öncelikle okullardan adaylar belirleniyor. Ço?unlukla, okullarda ö?retmenler adaylar ç?kar?yor. Örne?in bu y?lki seçimlerde 4 farkl? aday vard? ve her aday?n farkl? renklerde oy pusulas? vard?. Kapal? kabinler ve oy sand?klar? ile tüm seçmenler oylar?n? kulland?. Ben 39 oy fark? ile seçildim. ?smimi duyunca çok mutlu oldum ve arkada??m?n üstüne atlad?m. Arkada??m biraz hasar gördü.

s6

Eylül Demir: Belediye ba?kan? olmak derslerini etkiliyor mu?

Selin Ada: Hay?r etkilemiyor, hatta derslerimi daha da yükseltiyor. Çünkü zamanla planl? çal??may? ö?rendi?im için derslerime daha verimli zaman ay?r?yorum.

Fatih Ar?kan: Çocuk belediyesini ilk duydu?unda neler hissettin?

Selin Ada: Benim babam da belediyede çal???yor. O yüzden çok heyecanlanm??t?m. Onun yan?nda çal??aca??m? dü?ünmü?tüm. Bu güzel bir an? oldu. Zamanla ö?retmenlerimizin bilgilendirmeleri ve bize da??t?lan bro?ürlerden; Çocuk Belediyesi’nin bizim sesimiz olaca??n?, çocuklar ile ilgili kararlar?n çocuklara sorularak al?naca?? bir yer olaca??n? anlad?m ve çok mutlu oldum.

Narin Kaya: Görevinizi yaparken zorlan?yor musunuz?

Selin Ada: ?lk ba?larda zorlan?yordum. ?u an al??t?m. Önceleri yabanc?l?k çekiyordum, kendimi ifade etmekte zorlan?yordum. Görevimi utanarak yap?yordum. ?u an öyle de?il. Geçen ay Ege Üniversitesi’nde kendimden ya?ça büyük birçok ki?iye sunum yapt?m ve çok zorlanmad?m.

Fatih Ar?kan: Çocuk belediyesinde aç?lan kurslardan bahseder misiniz?

Selin Ada: Okul öncesi için geri dönü?üm, el becerileri, masal ve drama, oyunlarla müzik ve satranç kurslar?m?z var. Ayr?ca ak?l oyunlar?, müzik aletleri (çello, koro, gitar, piyano, ritim, keman), halk oyunlar?, h?zl? okuma, resim ve tiyatro kurslar?m?z var.

Eylül Demir: Çocuk belediyesinin baz? aktiviteleri oldu?unu biliyoruz. Bu aktiviteler nelerdir?

Selin Ada: Öncelikle çocuk haklar?na dikkat çekmeye çal???yoruz. ?enlikler ve festivaller düzenliyoruz. Bunlar spor oyunlar? ?enlikleri, halk oyunlar? festivali, oyuncak ?enlikleri, çocuk haklar? günü ve bar?? için müzik etkinliklerinden olu?uyor. Ayr?ca sizi de bugün davet etti?imiz bayram ?enliklerimiz oluyor. 4 gün boyunca 23 Nisan ?enlikleri kapsam?nda birçok faaliyet yap?yoruz.

Narin Kaya: Çocuk belediyesinin binas?n? bize tan?tabilir misiniz?

Levent ?e?en: Seferihisar Çocuk Belediyesi’ne tahsis edilmi? olan eski bir dü?ün salonu içerisinde; çok amaçl? salon, müzik odas?, foto?raf ve seramik atölyesi, kütüphane, proje ve faaliyet odas? bulunuyor. Çocuk Belediyesi, 2011 y?l?ndan itibaren belediye çal??malar?na karar al?c? bir mekanizma olarak do?rudan kat?l?yor. Çocuk Belediyesi’nin merkezinde genç ve çocuklara yönelik birçok proje, seramik, piyano, keman, gitar, çocuk korosu, halk oyunlar?, satranç, resim ve tiyatro kurslar? aktif olarak devam etmektedir.