Tarihi Anlatan Bebekler

 

P_20171119_110122

11 y?l önce Mustafa Pa?a’daki tarihi kona?? sat?n alarak burada kendi el eme?i ile yapt??? bebekleri sergileyen ve Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi’nin kurucusu olan Sibel Radiye Gül, müzenin kap?lar?n? bizi bilgilendirmek için açt?. Kendisiyle e?lenceli ve keyif dolu bir zaman geçirdik.

As?l mesle?i moda tasar?mc?s? olan ve ayr?ca Kültür Bakanl??? tescilli 20171119_104553_HDRfolklorik bebek sanatç?s? Sibel Radiye Gül, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi’nin kurucusudur. Bizleri müzede a??rlayan Gül, bebek yap?m?na hobi olarak ba?lad???n?, daha sonra bebekleri biriktirmeye ba?lad???n? söyledi. Yapt??? bebeklerle, tarihi olaylar? canland?ran Sibel Radiye Gül, müzesinin, Türkiye’de ilk, dünyada ise temal? tek bebek müzesi oldu?unu ifade etti.

Sibel Radiye Gül, müze serüvenini ?öyle anlat?yor:

“Bebeklere merak?m 9-10 ya?lar?nda ba?lad?. Kayseri’nin bir köyünde do?dum. Bir gün babam tarlada çal???yordu ve ben de onu izliyordum. Daha sonra babam tarlada bir kuma? parças? buldu ve kuma? parças?n? bana uzatt?. Kuma? parças?n? bana verirken kaftan? ve kadifeyi anlatt?, daha önce bunlar? hiç duymam??t?m. Bu merak?m? daha da derinle?tirdi. Ben sonuna kadar ö?renmekten vazgeçmedim, siz de bir ?eyi ö?renene kadar vazgeçmeyin. ?u an toplam 3000 bebek çal??mam var, fakat müzede sizlerin görebilece?i 300 bebek sergileniyor. Bu bebeklerle tarihi olaylar? sahneliyorum. Tarihte geçmi? bir olay? duydu?um zaman bu konuda bilgi topluyorum. Bebek yapmaya ba?lamadan önce mutlaka iki kitap okuyorum daha sonra bebek malzemelerini toplay?p bir görsel haz?rl?yorum.

Bebek yap?m?n?n hammaddesi olarak as?l ad? kitre olan ve bu bölgede yeti?en keven otunun sütünü kullan?yorum. Bir tane bebek yapmak için bir bardak dolusu kitreyi al?p üstüne iki bardak su döküyorum. Bu kar???m bir gün bekledikten sonra yumu?uyor daha sonra ise kaynat?yorum. Kar???m bulamaç haline geliyor. Bu malzemelerin bir özelli?i çal???rken asla elinize yap??m?yor ve hangi renkte kullan?l?rsa kullan?ls?n o rengin özelli?ini bozmuyor. Malzemenin bir a??rl??? olmuyor, sadece pamu?un ve ka??d?n a??rl??? kal?yor. Normal ?artlarda sakland???nda 150 y?l dayan?yor.

Kona??m?z ise 170 y?ll?k bir geçmi?e sahip. 11 y?ld?r insanlar?n ziyaretine aç?k olan bir müze konumunda. Bizim kurumsal ad?m?z Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesidir. Halk aras?nda “Bebek Müzesi” diye biliniyor. ?nsanlar bile bana “Bebek Müzesi” diye hitap ediyor. Kurdu?umuz müzeyle içselle?tirilmek beni çok mutlu ediyor. Buradaki bebekler oyuncak gibi dü?ünülüyor, fakat bebekler kesinlikle oyuncak niteli?ini ta??m?yor. Burada bulunan her ?eyin bir hikâyesi var. Ülkemizde böyle müzelere ihtiyaç var çünkü böyle müzeler ülkenin tarihini farkl? bir anlat?m ?ekliyle gösterir. Bizim çal??malar?m?z?n amac? da budur.”

Müzesinde Osmanl? Padi?ahlar?’n?n kronolojik s?ras?yla bebekleri, Kafkas Halk Oyunlar? Ekibi, padi?ah analar? ve daha birçok bebek figürü bulundu?unu ifade ediyor Gül. Müzede bizim dikkatimizi en çok çeken bebekler ise neredeyse gerçek insan boyundaki Kanuni ve Hürrem’in bebekleri oldu.

Yolunuz Kapadokya’ya dü?erse siz de bu müzeye u?ramadan gitmeyin.

admin-ajax