Türkiye’nin İlk Bilim Merkezi Ankara’da

turkiyenin-ilk-bilim-merkezi-ankaradaBilim Merkezlerinin çoklu?u, o ülkenin bu anlamdaki çabas?n?n bir göstergesidir. Ankara’da 1993 y?l?nda aç?lan Feza Gürsey Bilim Merkezi de bunun ispatlar?ndan birisi.

Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, 23 Nisan 1993 tarihinde ba?ta çocuklar olmak üzere 7’den 70’e tüm ziyaretçilerin e?lenceli bir ortamda bilimin temel prensiplerini ö?renmeleri amac?yla Ankara Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan kurulmu?tur. Merkezde pek çok farkl? alanda deney üniteleri bulunur.

Ankara’da bilim merkezi kurma fikri, yetkililerin Kanada’da bulunan Ontario Science Centre (OSC) ziyareti üzerine do?du. Deney ve sergi ürünlerini ODTÜ ö?retim üyeleri taraf?ndan yap?ld?. Bu seçimde Türkiye ders program? da göz önünde tutulmu?tur.

Ba?lang?çta ad?n?n Ankara Bilim Merkezi olmas? dü?ünülmü?tür. Ancak büyük Türk matematikçi ve fizikçisi Feza Gürsey’in 1992 y?l?nda vefat? ile ad? bu merkeze verilmi?tir.
Bilimi e?lenceli ve ak?lda kal?c? bir ?ekilde ö?renebilece?iniz Feza Gürsey Bilim Merkezi y?l?n 365 günü 09:00-18:00 saatleri aras?nda aç?k. Hafta içi devlet okullar?n?n ücretsiz olarak gezebildi?i Bilim Merkezi’ni 20 ki?inin üzerinde ziyaret edecekseniz, mutlaka önceden randevu alman?z gerekiyor.

?leti?im Bilgileri: Feza Gürsey Bilim Merkezi, ?rfan Ba?tu? Caddesi No:142, Alt?npark Ayd?nl?kevler/Ankara Tel: 0312 3179919