Hıdırıllez Dileği

DSCF1007 DSCF1005
 

Edirne’nin en çok turist çeken organizasyonlar?n?n ba??nda gelen Kakava ve H?d?rellez ?enlikleri, her y?l büyük bir co?kuyla kutlan?yor.

Sarayiçi Er Meydan?’nda 5-6 May?s tarihlerinde Kakava Ate?i’nin yak?lmas? ile ba?layan Kakava – H?d?rellez ?enlikleri dün sabah ?afakla birlikte Tunca Nehri kenar?nda doru?a ç?kt?. Ba?ta ?stanbul olmak üzere yurdun de?i?ik kesimleriyle yurt d???ndan gelen çok say?da ziyaretçi bu co?kuya ortak oldu. H?d?rellez ve Kakava ?enlikleri, her y?l oldu?u gibi bu y?l da renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyelerinin kat?l?m?yla önceki gün yak?lan Kakava Ate?i ile ba?layan e?lence Roman mahallelerinde sabaha kadar sürdü.

Romanlar sabah?n ilk ???klar? ile birlikte Tunca Nehri’ne ak?n ederken evlenme ça??na gelen genç k?zlar ise en güzel elbise ve gelinliklerini giyip nehir kenar?na gelerek göbek att?. Günün a?armas?yla birlikte ise Romanlar, ?i?elere doldurduklar? nehir suyunu ve a?açlardan kopard?klar? dallar? alarak evlerinin yolunu tuttu.

DSCF1178

On binlerce ziyaretçi, Romanlar?n dü?ününü görmek için Sarayiçi’ne ak?n etti. Ba?ta ?stanbul olmak üzere Tekirda?, Kocaeli ve Bursa’dan gelen çok say?da ziyaretçi, Romanlar?n co?kusuna ortak oldu. Onlarca foto?raf sanatç?s? ise Romanlar?n bin y?ll?k  e?lencesini foto?raflayarak ölümsüzle?tirdi. Geçen y?l oldu?u gibi bu y?l da Sarayiçi’ne sahne kurulurken vatanda?lar sahneye ç?karak müzik e?li?inde dans etti. Edirne Belediyesi Roman Halk Danslar? Toplulu?u’nun da sahne ald??? platforma ç?kan vatanda?lar Romanlarla bol bol göbek atarak gün a?arana kadar e?lendi.

DSCF1186 DSCF0943