Laleler Diyarı: Emirgan Korusu

Renkli Kalemler Yeniköy ekibi olarak siz okurlar?m?z? Bo?az’?n incisi Emirgan’da tarih ve do?ayla bulu?turmak istedik. Emirgan Korusu’nu sizler için ziyaret ettik.

?stanbul’da Emirgan – ?stinye semtleri aras?nda stresinizi atarak harika bir gün geçirebilece?iniz bir yer var. Ba?l?ktan da anlam??s?n?zd?r ki buras? me?hur “Emirgan Korusu”. Eminim ço?unuz gitmi?tir. Fakat biz Renkli Kalemler Yeniköy gazetecileri olarak gördük ki hala gitmeyenler, daha do?rusu gidemeyenler var. O zaman Emirgan’? onlara getirelim dedik ve sizler için küçük bir grup olarak Emirgan Korusu’na gittik.

Koru 17.yüzy?lda Osmanl? Padi?ah? 4. Murad taraf?ndan ?ranl? Emir Güne Han’a arma?an edilmi?tir. Y?llar boyunca pek çok kez el de?i?tirmi?tir ve en sonunda da 19. yüzy?lda Osmanl? Padi?ah? Abdulaziz taraf?ndan M?s?r Hidiv-i  ?smail Pa?a’ya verilmi?tir. Önceden koruya “Feridun Bahçeleri” denmekteydi fakat daha sonra “Emirgan Korusu” ad?n? alm??t?r. 1871-1878 y?llar? aras?nda koruya üç tane kö?k yapt?r?lm??t?r. Günümüze de ula?an bu üç kö?k: Sar?, Pembe ve Beyaz Kö?klerdir. Ayr?ca bizim gibi sizler de evlenecek çiftlerin foto?raf çekimlerini izleyebilirsiniz. Unutmadan bu mekan?n, foto?raf çekimleri için birebir uygun oldu?unu da söyleyeyim.

Ayr?ca her y?l nisan ay?nda, bu y?l on ikincisi düzenlenen Lale Festivali yap?l?yor. Bu y?l Emirgan Korusu’na 190 farkl? türde 2 milyon 800 bin adet lale ekildi. Bu da demek oluyor ki koruda tüm lale türlerini görebilirsiniz. Burada çe?itli lalelerle foto?raf çekimi yapabilir, içinde bulunan göletteki ördek, ku?u ve kaplumba?alar? izleyebilirsiniz. Hafif bir müzik e?li?inde, stantlardaki ?SMEK (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Sanat ve Meslek E?itim Kurslar?) ile yürütülen el eme?i çal??malar? sat?n alabilir ve piknik yapabilirsiniz.

Umar?m Emirgan’a gitmi? kadar olursunuz sevgili Renkli Kalemler okuyucular?..

Emirgan Lale Festivali
Emirgan Korusu Lale Festivali
Emirgan Lale Festivali
Emirgan Korusu Lale Festivali