Renkli Kalemler Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde

nurdin

Renkli Kalemler Edirne Ekibi sizler için bu kez de Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Sa?l?k Müzesini ziyaret etti.     

DSCF2607DSCF2609

Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde bulunan Sultan II.Bayez?d Külliyesi ?ehrimizin önemli yap?lar?ndand?r. Osmanl? ?mparatorlu?u’nun ikinci ba?kenti durumundaki Edirne’yi bir darü??ifaya kavu?turmak amac?yla külliyenin temeli 1484 y?l?nda at?lm??t?r. Ve 4 y?l gibi k?sa bir sürede bitirilerek 1488 y?l?nda hizmete aç?lan bu külliyenin kurucusu Fatih Sultan Mehmet’in o?lu ve II. Bayezid’dir. Hastane kadrosunda 1 ba?hekim, 2 hekim, 2 göz doktoru, 2 operatör, 1 eczac? vard?. Külliyenin önemli bir bölümünü olu?turan T?p Medresesi, medrese ve ?ifahane bölümlerinden olu?maktad?r. Külliye 1984 y?l?ndan itibaren Trakya Üniversitesi denetiminde müze olarak kullan?lmaktad?r. Edirne’mizin bu  güzide eserine ilginin her geçen gün artt??? ve ziyaretçi say?s?n?n günbegün katland??? bilinmektedir.