Telli Baba Kimdir?

 

?stanbul Bo?az?’n?n manevi bekçilerinden Telli Baba’y? sizler için ara?t?rd?k.

Geçmi? tarihimizde Osmanl? ?mparatorlu?u Dönemi’nde Anadolu topraklar?nda çok say?da gönül sultanlar? ya?am??t?r. Özellikle ?stanbul’da ya?am?? olan bu gönül sultanlar?, hem Osmanl? yönetiminde hem de halka do?ru yolu göstermede önemli katk?larda bulunmu?lard?r. Ülkemizin dört bir taraf?nda çok say?da gönül sultanlar?n?n türbeleri bulunmaktad?r. ?stanbul’da yer alan gönül sultanlar?ndan biri de Telli Baba hazretleridir. Telli Baba Hazretleri’nin kesin do?um tarihi ve ölüm tarihi de bilinmemekle birlikte birçok tarihi kaynaklara göre Osmanl? dönemlerinde ya?am?? oldu?u yönünde çe?itli bilgiler bulunmaktad?r. Yine birçok tarihi kayna?a göre Osmanl? ?mparatorlu?u’nun ba?ar?l? hükümdarlar?ndan olan Fatih Sultan Mehmet Han’?n döneminde Osmanl? ordusunun imaml?k görevinde bulundu?u ve bu dönemde hayat?n? kaybetti?i bilgiler aras?nda yer almakta…

 

As?l isminin “?mam Abdullah Efendi” oldu?u Telli Baba Hazretleri hakk?nda bir bilgi de, Üsküdar bölgesinde yatan Aziz Mahmut hazretleri, Be?ikta? bölgesinde yatan Yu?a hazretleri ve Yahya Efendi ile birlikte ?stanbul Bo?az?’n?n dört manevi bekçisinden biri oldu?u yönünde.

Telli Baba’n?n Türbesi Nerededir?

Telli Baba Türbesi ?stanbul’un Rumeli Kava?? semtinde yer almaktad?r. Di?er birçok gönül sultanlar?n?n türbelerinin ziyaret edildi?i gibi Telli Baba Türbesi de ?stanbul halk?, çevre illerde ya?ayan insanlar ve yabanc? turistler taraf?ndan oldukça ziyaret edilmektedir. Rivayete göre yakla??k yüz y?l önce çe?itli rahats?zl?klar? olan genç bir k?z rüyas?nda Telli Baba Türbesi’ni görmü?tür. Genç k?z?n daha sonra bu türbeyi ziyaret etmesiyle türbenin yerinin tespit edildi?i söylenmektedir.

Kaynak: www.bilgiustam.com