Türkiye’nin İlk Özel Müzesi

Sadberk Han?m Müzesi, tarihte bir yolculu?a ç?karmak için siz ziyaretçilerini bekliyor.

Vehbi Koç Vakf? Sadberk Han?m Müzesi, 14 Ekim 1980 tarihinde Sar?yer Büyükdere’de Azaryan Yal?s?’nda, Vehbi Koç’un e?i Sadberk Koç’un an?s?na, onun ki?isel koleksiyonunu sergilemek üzere aç?lm??, Türkiye’nin ilk özel müzesidir.

IMG_2639

Müze, Türk ?slam Eserleri ve Arkeolojik Eserler olmak üzere iki ana bölümden olu?uyor. Sadberk Han?m Müzesi kurulu?unda yakla??k 3 bin esere sahipken, bugün 18 bini a?k?n eseri bünyesinde toplamaktad?r. M.Ö. 6 bin y?llar?ndan Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da ya?ayan uygarl?klar?n maddi kültür kal?nt?lar?n? yans?tan arkeolojik eserler Sevgi Gönül Binas?’nda, Osmanl? a??rl?kl? ?slam eserleri, Osmanl?lar için yap?lm?? Avrupa, Uzak ve Yak?n Do?u eserleri ile Osmanl? dönemi dokumalar?, k?yafetleri ve i?lemeleri Azaryan Yal?s?’nda sergilenmektedir.

Arkeolojik eserlerin sergilendi?i bölümü gezerken para olmadan önce takas yap?ld???n?, yaz?y? Sümerler ‘in buldu?unu ve ilk olarak ta?a yazd?klar?n? ö?rendik. Bugün kulland???m?z paran?n, yaz?n?n ve aletlerin tarihsel geli?imini gördük. Mesela ?imdiki aynalardan farkl? olarak görünümünü parlakl??a göre ay?rt edebildi?imiz tunçtan yap?lma aynalar oldu?unu ö?rendik.

IMG_2561

Türk ?slam tarihi eserlerinin sergilendi?i bölümü gezerken ise Osmanl? Dönemi’nde odalar?n içinde bulunan mangallarda bak?r, pirinç gibi metallerden ya da pi?mi? topraktan mangal?n içinde kör ate? yand???n?, baz? mangallar?n çay, kahve ve yemek pi?irmeye yarad???n? ve kubbe kapakl? üzeri oymal? süslemeli olanlar?n ise evin odalar?nda yaln?zca s?cakl?k sa?lamakla birlikte eve güzellik katt???n? ö?rendik. Osmanl? Dönemi’ne ait k?yafetleri ve Türk gelenek göreneklerine ait eserleri gördük. En çok dikkatimizi çeken ise Geleneksel Türk Hamam?’ndaki takunyalard?.

IMG_2586

Ayr?ca Sadberk Han?m Müzesi 1981 y?l?ndan itibaren düzenledi?i konferanslarda, konusunda uzman ara?t?rmac?lar ve bilim insanlar? taraf?ndan gerçekle?tirilen konu?malar ile bilimsel bilginin payla??m?n? art?r?yor. Okul gruplar?yla çe?itli aktiviteler yaparak çocuklar?n geli?imine katk? sa?lamay? ve Haydi Müzeye! e?itim projesi kapsam?nda yay?mlanan e?itim kitaplar? ile çocuklar?n kültürel miras?m?z? ö?renmesini amaçlayan Sadberk Han?m Müzesi, çocuklarda bu miras? koruma bilincinin geli?tirilmesi için çal??malar?n? sürdürüyor.

Sadberk Han?m Kimdir?

Sadberk Han?m 1908 y?l?nda Ankara’da do?du. 18 ya??nda Vehbi Koç ile evlendi ve bu evlilikten 4 çocu?u oldu.Geleneklerine ba?l?, çevresindeki insanlar? memnun etmeye çal??an ve güçlü bir espri anlay???na sahip birhan?mefendiydi. En büyük merak? el i?leri yapmak, bahçesi ile u?ra?mak, do?adaki ?ifal? otlar ve çocuklar?yd?. 1973 y?l?nda vefat etti.

Umar?m bir gün sizin de bu tarihi müzeye yolunuz dü?er.