Ürgüp’ün Güzellikleri

ürgüp (Large) Uc-Guzeller-Kapadokya

Nev?ehir’in Ürgüp ilçesindeki do?al güzelliklerini görmek için ad?m ad?m Temenni Tepesi ve Üç Güzelleri gezdik gördük ve elimize ald?k kalemleri… Sizin için bir gezi rehberi haz?rlad?k.

Üç Güzeller ve Temenni Tepesi gezimize ba?lamadan önce onlar?n bulundu?u yer olan Ürgüp hakk?nda bilmeniz gereken birkaç ?ey var:

Ürgüp, tarih boyunca birçok medeniyeti görmü? geçirmi? bir Kapadokya ?ehridir. Bilinen tarihi ta? devriyle ba?l?yor. Bizans döneminde ad? Osiana, Hagios Prokopios, Selçuklular’da Ba?hisar, Osmanl?larda ise Burgut Kalesi ve Cumhuriyetten sonra ise Ürgüp olarak an?lm??. Ürgüp yaln?zca tarihiyle de?il, do?an?n arma?an? milyon y?ll?k peribacalar?yla da dünyan?n en nak??l? yerlerinden biri.

?lk rotam?z olan Ürgüp’ün gözdesi Temenni Tepesi ise ilçenin merkezinde yer al?yor. Gezilip görülmeye de?er e?siz bir manzaras? var. 80 metre yüksekli?iyle ?ehir panoramas?n? gözler önüne seren, Ürgüp’ün her yerinden de görülebilen bu kaya tepe, ad?n? zirvesindeki türbede dilek dilenip çaput ba?lanmas?ndan alm??. ‘Temenni’ isminin kullan?m?n?n çok eski oldu?unun kan?tlar?ndan biri de Sümerce metinlerde bu isme s?kl?kla rastlanmas? ve bir anlam?n?n da “dua edilen kutsal yer- kurban kesme alan?” olmas?.

Ürgüp Temenni Tepesi’nin güney, do?u ve bat? yamaçlar? yakla??k 30 metrelik kaya duvarlardan olu?uyor. Seyir balkonuna ç?kmak için de, kayalardan oyularak aç?lm?? 80 -100 metre uzunlu?unda bir tünelden geçiliyor. Her daim rüzgarl? olan tepeye ç?k?ld???nda tüm Ürgüp ve hava güzel oldu?unda Erciyes’in zirvesi bile görülebiliyor.

Temenni Tepesi’ne ç?kt???n?zda orada bulunan kafeteryada soluklan?p, isterseniz bir gözlemeyle karn?n?z? doyurabilir, kapal? mekan?nda bulunan tarihi Ürgüp foto?raflar?n? görebilirsiniz.

Foto?raflar?n yan? s?ra orada bulunan kümbet içerisindeki küçük kütüphaneden kendiniz için kitap seçebilirsiniz. Anadolu’nun en eski kütüphanelerinden birisi olarak kabul edilen bu kütüphane daha önceleri Ürgüp Tahsina?a Halk Kütüphanesi olarak kullan?lm??.

Teras ?eklindeki Temenni Tepesi’nin güney bat?ya bakan yamac?nda ise Aziz Yeorgios Kilisesi yer al?yor.

Temenni tepesinde gezinizi bitirip a?a?? inerken yolda kar??la?abilece?iniz hediyelik e?ya satan birçok yer var.

Biz geri dönü? yolunda sat?c?lardan hediyelik e?yalar ald?k. Siz de Temenni Tepesine gelirseniz sevdiklerinize buradan hat?ralar götürebilirsiniz.

Gezimize Nev?ehir’e dönü? yolunun üzerindeki Seyir Tepesinde bulunan Üç Güzeller’i ziyaret ederek devam ettik. ?ki büyük, bir küçük peribacas?n?n anne baba çocuktan olu?an çekirdek aile misali dizilimi, Kapadokya’da görülmeden geçilmeyecek bir nokta yapm?? Üç Güzeller’i. Sanki tan?d?k bir aileye u?ramadan geçmek ya da durup bir foto?raf çektirelim dememek eksiklikmi? gibi. Biz de orada foto?raf çekinip bu ?apkal? peribacalar?n?n bir efsaneye konu olduklar?n? ö?rendik. Bu konuyu sizlerle payla?aca??m:

Kapadokya’da bir kral ya?arm??. Bu kral?n bir de k?z? varm??. Prenses bir çobana a??k olmu? ve babas? müsaade etmedi?i halde o çoban ile evlenmi?. Bir de çocuklar? olmu?. Prenses, kral olan babas?n?n çocu?u görünce yumu?ay?p kendisini affedece?ini dü?ünüyormu?. Ama kral hiç de öyle davranmam??. Prenses ve çoban?n arkas?ndan onlar? öldürmeleri için asker göndermi?. Askerler prenses ve çoban?n pe?ine dü?mü?ler. Efsaneye göre onlar? bulup da tam öldürecek iken prenses bir mucize dilemi?. O s?rada ta?a dönü?mü?ler. En önde duran?n çoban, aradakinin çocuk, en arkada yer alan?n ise prenses oldu?una inan?l?rm??.

Bilinen efsanelerden birisi i?te böyle. Siz de buraya geldi?inizde prensesin ailesi ile foto?raf çekinmeyi unutmay?n.

P_20171119_125642 P_20171119_133513 (Large)

Kaynak: https://www.urgup.bel.tr