AÇEV & TEGV kardeşliği

acev-tegv-kardesligiE?itim konusunda inan?lmaz i?lere imza atan TEGV ?imdi de AÇEV ile i?birli?i yaparak anne-baba e?itiminin de ne kadar önemli oldu?unu kan?tlad?.

1993 y?l?nda kurulan AÇEV (Anne Çocuk E?itim Vakf?), ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere e?itim vererek iyi ve sa?l?kl? bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesini amaç edinmi?tir. Böylece daha geli?mi? bir toplum yarat?lacak ve e?itimde f?rsat e?itli?i sa?lanacakt?r. Öncelikle ihtiyaç kitlesine göre programlar geli?tirilmekte, bu programlar uygulanmakta ve uygulamalar de?erlendirilerek programlar?n daha da geli?mesi konusunda çal??malar devam ettirilmekte.
AÇEV’de uzun süreli e?itim programlar?n?n d???nda bilinçlendirmeye yönelik k?sa süreli e?itim programlar? da uygulan?r. Bu arada geni? kitlelere ula?t?r?lan yay?nlar, ara?t?rmalar ve uzaktan e?itim modelleri de yer almakta. Okuma yazma bilmeyen yeti?kinlere, okuma yazma e?itimi verilerek anne babalar?n çocuklar?na yard?mc? olabilmeleri ve hayat? yakalayabilmeleri için fark?ndal?k da yarat?lmaktad?r.

??te bu anlamda TEGV Ankara E?itim Park?, AÇEV ile ortak bir çal??ma yürütüyor. Okuma bilmeyen annelere AÇEV taraf?ndan e?itim verilirken, yer anlam?nda da Ankara Dr. Nüsret Arsel- Semahat Arsel E?itim Park? destek vererek, ad?na yak???r biçimde e?itim konusundaki farkl?l???n? bir kez daha ortaya koyuyor.