Artık Çöp Değiller

Kompost-yapimi-66461

Çöplerle bulu?an evsel at?klar çöp olmaktan kurtuluyor. Evsel at?klar? kullanarak besleyici organik gübre elde etmek art?k mümkün. Do?al gübre yaparak hem bitkilerin sa?l?kl? büyümesini hem de topra??n mineral bak?m?ndan zenginle?mesini sa?layabilirsiniz. Peki nas?l? ??te detaylar…

Kompost veya di?er deyi?le komposto bitkisel mutfak at?klar?n?n, otlar?n, dal ve yaprak parçalar?n?n, k?sacas? tüm bitkisel art?klar?n ve hayvan gübrelerinin bir yere y???larak çürütülmesinden meydana gelen, do?al bir gübredir.

www.agaclar.net

Peki, kompost nas?l yap?l?r?

Kompost yapmak için her ?eyden önce size küçük bir bahçe gerekmektedir. Sonra s?ras?yla a?a??daki i?lemleri uygulay?n: Do?ru kab? seçin. En do?rusu yere açaca??n?z uygun büyüklükteki çukurdur, ya da tu?la, ah?ap veya tel kafesten yap?lm?? olan kompost kutusu yapabilirsiniz. Taban? toprak olmal?d?r. Bunlardan ba?ka, haz?r kompost kutular? da sat?lmaktad?r. Onlar? da kullanabilirsiniz.