BAŞKA SPORLARA BENZEMİYOR!

Erzincan Enduro ekibinin ö?renim birimimize ziyarete gelen üyelerinden Meriç Yeter ve Ömer Ö?ütçü, Enduro sporu hakk?nda bizleri bilgilendirdi ve sorular?m?z? yan?tlad?. Keyifli bir söyle?i yapt?k.

Merhaba öncelikle ziyaretiniz için çok te?ekkür ederiz. Pek a?ina olmad???m?z ‘’Enduro’’ nedir? Bizi bilgilendirir misiniz?

Merhaba ben de öncelikle davetiniz için hem kendi ad?ma hem ekibimiz ad?na te?ekkür ederim. Enduro; motorla yap?lan ancak h?z?n de?il, dayan?kl?l???n ön planda oldu?u bir spor. Biz bu sporu yaparken birbirimizle yar??m?yoruz, önceli?imiz e?lenmek. Ekibimizle bir rota belirliyor ve bazen ke?iflere ç?k?yoruz. Biz bu heyecan? seviyoruz asl?nda. 

Motorlar? görmek bile bizi heyecanland?rmaya yeterken sizin heyecan anlay???n?z? merak ediyoruz aç?kças?. Bize; “heyecan” tan?m?n?z? aç?klar m?s?n?z? 

Güzel soru. Motosiklet kesinlikle heyecan ve tutkuyla harmanlan?yor. ?nsanlara güvensiz gibi görünse de ekibimizin kurallar?ndan en önemlisi bütün korunma ekipmanlar?n?n tam olmas?d?r. Bu ekipmanlar içinde; kask, koruyucu dizlik, dirseklik ve rüzgâr geçirmez k?yafetlerimiz olmak zorunda. Bizler genelde cadde üzerinde de?il arazide sürü?e ç?k?yoruz. Engebeli araziler, dereler da?lar a?mak hem heyecan hem keyif verici. Tabii ki güvende hissetmek ve rahatça hareket edebilmek için koruyucu ekipmanlar ?art. Biz bu özgürlük hissini çok seviyoruz. Ama kesinlikle dü?ünüldü?ü kadar tehlikeli de?il.

Heyecan ç?tan?z?n yüksek oldu?u çok belli. Peki bizimle payla?abilece?iniz böyle heyecanl? anlardan birini örnek verebilir misiniz? Mesela hiç kaza geçirdiniz mi ya da kayboldunuz mu?

( Gülü?meler ) Olmaz m? hiç. Mesela bir gezi s?ras?nda arkada?lar?m?z?n birisinin dönmesi gerekti. Çok iyi bilmedi?imiz yerlerden birindeydik yine. Arazide telefon çekmeyen yerler olabiliyor. Bu arkada??m?z aram?zdan ayr?ld?, biz devam ettik. Dönü? yolunda bir bakt?k arkada??m?z yüksek bir tepeden yuvarlanm??. Yard?m etmeye çal??t?k tabii. AFAD’dan destek istedik. Böyle anlat?rken size korkutucu gelebilir ama bizim için komik ve güzel bir an? oldu. 

Bunun d???nda ulusal bas?nda da yer verilen “Atlar, Demir Atlara Kar??” etkinli?i bizim için çok keyifliydi. 

Evet, bize bahsedildi bu haberden, detaylar?n? ö?renmek için sab?rs?zlan?yoruz. Birinci a??zdan duymak keyif verici olacak. 

Te?ekkür ederim. Ata sporumuz olan ciriti izlerken “bunu motorla yapamaz m?y?z ya?” fikrini ortaya atan bir arkada??m?z oldu. Ekibe fikri sorunca “neden olmas?n” dedik. Cirit yapan arkada?lara konu?tuk. Onlar da sa? olsunlar bizi ayn? heyecanla kar??lad?lar ve gerçekten dü?ündü?ümüzün ötesinde keyifli oldu. ?ki ekip de çok e?lendi.

Gerçekten yarat?c? fikriniz için tebrik ediyoruz. Ergan Da??’na ç?kt???n?z bir videonuzu izledik. Bize o günden de biraz bahsedebilir misiniz? 

Tabii ki. Erzincan, malum etraf? da?larla çevrili bir ?ehir. Kar, merkezden önce da?lara ya??yor. Biz de da?a kar ya?d???n? görünce bu f?rsat? kaç?rmak istemedik. Mevsimin ilk kar?n? yerinde görmek istedik. O da çok e?lenceliydi. 

Çok güzel! Pek Enduro biz çocuklar için de yap?labilecek bir spor mu? 

?öyle ki; daha küçük motorlarla kat?lan genç arkada?lar?m?z var. Bunun yan? s?ra özellikle kar ya?d???nda motorlar?n çekti?i k?zaklarla çocuklar?n da kat?l?m?n? sa?l?yoruz. Aileler ba?ta tedirgin yakla?sa da sonras?nda kendileri de mangallarla kat?l?p bu fikrimizi desteklediler. Böyle organizasyonlar? mümkün oldu?unca s?k yapmaya çal???yoruz. Hatta bu organizasyonlar?n birinde ihtiyaç sahibi çocuklara tamir edilebilir, geri dönü?türülebilir materyallerle hediyeler haz?rlad?k. Çocuklar?n mutlulu?u her ?eyin ötesinde haz veriyor. 

Son cümleniz bana TEGV’i ça?r??t?rd?. Gerçekten çok güzel ve özgün fikirler… Peki, ekibinizden ve kurallardan bahsettiniz, ekibinizde yer almak için neler gerekiyor? 

?lk s?rada tabii ki ekipmanlar var. Bunun yan?nda sayg? ve ekip ruhu çok önemli. Ekip bilincinde; ya?, ?rk, cinsiyet, sosyal statü vs. gibi birlik inanc?n? bozacak hiçbir ayr?ma yer yok. Herkes e?it haklara sahip. 

Anlatt?klar?n?z bizi gerçekten etkiledi ve heyecanland?rd?. Eklemek istedi?iniz bir ?ey varsa dinlemekten büyük mutluluk duyar?z. 

Özetleyecek olursak motosiklet gerçekten heyecan verici. Bu heyecan? ke?iflerle, gezilerle ve tabii ki ekiple birle?tirmek muazzam güzel. ?nsanlar dü?tükleri, tak?ld?klar? k?s?mlar? hayatlar?n?n bir k?sm?nda saklamaya çal???yor. Bizler bu anlarda daha fazla keyif al?yoruz ve genelde sosyal medya hesaplar?m?zdan da bu anlar? payla??yoruz. En ba?ta da söyledi?im gibi önemli olan h?z de?il dayan?kl?l?k ve e?lenmek. 

Geldi?iniz ve bizi bilgilendirdi?iniz için çok te?ekkür ederiz. 

Nazik davetiniz için as?l biz te?ekkür ederiz. 

Foto?raf kayna??: Erzincan Enduro Ekibi