Bisikletliler Derneği’ni Ziyaret

 

Türkiye’de bisiklet kültürünün geli?tirilmesi, yayg?nla?t?r?lmas? ve ileti?imin sa?lanmas? amac?yla, çal??malar?n? yürüten Bisikletliler Derne?ini ziyaret ettik.

Dernek Genel Sekreteri ve Sakarya ?ube Ba?kan Yard?mc?s? Mert Atalay çal??malar? hakk?nda bilgi verdi.

IMG-20190108-WA00242008 y?l?nda ?stanbul Genel Merkezli olmak üzere Türkiye çap?nda 50 il ve ilçede temsilcilikleri ile e? zamanl? ulusal ve uluslararas? faaliyetler yürüttüklerini belirten Mert Atalay, derne?in bisiklet kültürünü yaymak üzere bisikletli ula??m ve bisiklet altyap?s?na yönelik vizyonuyla kitlesel hareketler düzenledi?ine dikkat çekti.

2013 y?l?ndan bu yana Sakarya’da ?ubele?tiklerini belirten Atalay, hafta içi k?sa keyif turlar? ve Pazar günleri kültür, do?a, tarih gezileri yapt?klar?n? belirtti. Sakarya’da birçok bisikletli giri?imde bulunduklar?n? anlatt?.

Her ya?tan kat?l?mc?n?n bulundu?u derne?e ait Sakarya Bisiklet Evi’nden bahseden Mert Atalay, bisiklet evinde birçok yerli ve yabanc? misafir a??rlad?klar?n? belirterek 2018 y?l?nda 60’a yak?n misafire konaklama sa?lad?klar?n? da aktard?.

Bisikletli ya?am ad?na her aç?dan çal??malar yürüten derne?e, genç nesillere yönelik e?itimleri ve etkinlikleri için Renkli Kalemler ad?na te?ekkür ediyoruz.