Bitlis’in Kirli Çevresi

Pek çok yer gibi Bitlis’in de çevresi olukça kirli. Çünkü halk?m?z çok bilinçsiz. Çevre kirlendikçe ?ehir de kirleniyor. Bizler bilinçli insanlar olarak bu kötü duruma art?k bir dur demeliyiz.

bitlis_2uyarilara-ragmen-kirletilen-dere-yatagi-temizleniyor

Yapt???m ara?t?rmalar sonucu Bitlis’in ekolojik çevresinin ne yaz?k ki çok kötü durumda oldu?unu gördüm. Nedeni ise çok fazla bilinçsiz insan?n olmas? ve çevreyi de bilinçsizce kirletmeleri. Bu durum çevrenin kirlenmesinin yan? s?ra Bitlis halk?n?n hastalanmas?na da sebep oluyor. Sahil kenarlar?na, mesire alanlar?na, sokaklara bak?ld???nda ise ne yaz?k ki yeteri kadar çöp kutusu göremiyoruz. Asl?nda bu durum da çevrenin kirlenmesinin en önemli nedenlerindendir. Halka çevrenin korunmas? ile ilgili bir e?itim verilse, sokaklara daha fazla çöp kutusu ve geri dönü?üm kutular? konulsa belki biraz da olsa bu sorunun önüne geçebiliriz.

Bizler Bitlis’i seven ki?iler olarak, bilinçli davran?p çöp kutusu göremedi?imiz yerlerde gerekirse çöpümüzü elimizde ta??y?p etrafa atmayal?m. Bilinçsiz insanlar? bilinçlendirelim ve güzel Bitlis’i iyile?tirelim.