Buradan kötü kokular geliyor!

buradan-kotu-kokular-geliyorGüzel ?ehrimizin her geçen gün kirlenen sokaklar?n? korumak bizlerin elinde. Çevre kirlili?ini önleyebilmek için hepimize önemli rol dü?üyor.

 

Renkli Kalemler gazetesini olu?turmaya ba?lad???m?z günden beri etraf?m? biraz daha ilgiyle izlemeye ba?lad?m. Ve bir sabah evden ç?k?nca gördü?üm manzara kar??s?nda üzüntü duydum ve gazetemizde haber yapmaya karar verdim. Bu sorun çevre kirlili?iydi. ?nsanlar?n bu çöpleri neden att?klar?n? merak ettim.

Kirlilik olarak bahsetti?im ?eyler mutfak çöpünden, in?aat at?klar?na, evde kulland???m?z ya?lar?n lavabolara dökülmesine kadar birçok ?eyi kaps?yor. O sabah evden ç?kt???mda
gördü?üm ilk ?ey yol kenar?nda uzanan su kanallar?na at?lan pet ?i?eler ve çikolata ambalajlar?yd?. Dükkan önlerine at?lan ka??t at?klar?yd?.

Biraz ilerledikten sonra yeni yap?lan binalar?n önlerindeki in?aat at?klar?n? gördüm. Kendi kendime sorular sormaya ba?lad?m.

Acaba insanlar neden çevrelerine zarar veriyorlard?? Do?am?z? neden kirletiyorlard??

Okullarda çevremizi temiz tutmayla ilgili birçok bilgi ö?reniyoruz fakat uygulamaya geldi?imizde acaba gerçekten uyguluyor muyuz?

San?r?m bu konuda biraz daha bilinçli olmal? ve okullarda gördüklerimizi uygulamaya çal??mal?y?z. Etraf?m?z? kirleten birini gördü?ümüzde kibarca uyarmal?y?z.

Bizi çok rahats?z eden durumlarda ö?retmenlerimize de bu konuyu anlatabiliriz. Bu ?ekilde çevre kirliliklerini birlik olarak, yanl??lar? uyararak ve düzelterek önlemeye çal??mal?y?z.

Gelecekte tertemiz sorunsuz bir çevrede ya?amak dile?iyle…