Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı (ÇEKÜL)

ÇEKÜL, 1990 y?l?nda kurulmu?tur. 140 y?ll?k tarihi Pera Apartman?’nda, zaman?nda Hristiyan nüfusun ya?ad??? bir mahallede, tarihi ve kültürel varl?klar? korumak amac?yla kurulmu?tur.

Vak?f do?al ve kültürel miras? korumak ve gelece?e aktarmak için akademisyenler taraf?ndan kurulmu?tur. ?çinde, 8 farkl? birimleri bulunmaktad?r. ÇEKÜL Akademisi, belediyeler ile birlikte i? birli?i içinde çal???yor. Koruma projelerini nas?l daha iyi yapabilirler konusunda e?itim veriyorlar,

ÇEKÜL kent çal??malar?n?, belediyelere ba?-vurarak yap?yor. Mesela han var; bu han? eski haline göre nas?l daha iyi bir ?ekilde yenileye-biliriz ?eklinde ak?l dan???yorlar ve harekete geçiyorlar.

ÇEKÜL Anadolu Ara?t?rmalar? Bölümü ve ?? Geli?tirme Bölümü’nde; do?al ve kültürel mi-ras? korumak için projeler üretiliyor, e?itim vb. konularda ve ayr?da farkl? konulardaki bir projede de sergi yap?labiliyor.

7 A?aç Neyi ?fade Ediyor?
7 A?aç, bir ki?inin bir y?lda tüketti?i kadar do?al kayna?? temsil ediyor. ÇEKÜL 7 A?aç Ormanlar?, her y?l tüketti?imiz kadar a?ac? do?aya geri kazanma olana?? sa?l?yor. ?u anda gördü?ümüz 5 milyona yak?n orma-n?n çal??mas? 7 a?aç birimi üzerinden gerçek-le?tirilebiliyor. Dolay?s?yla ?öyle bir ça?r?m?z var: do?aya olan borcumuzu ödeyelim.

ÇEKÜL Bilgi A?ac?, çocuklar?n ve gençle-rin dü?ünce becerilerini geli?tirmek için do-?al miras?n korunmas?nda e?itim vermek için atölyeler yap?yorlar. E?itim anlay???na sahip ç?karak amaçlar?m?z için çal??malar gerçekle?tiriyorlar.

7-agac-ormanlari-dijital-haritada
FISTIK ÇAMI
7-agac-ormanlari-dijital-haritada_3
ARDIÇ

315d25c5-9048-4e06-8f04-81511f3bd635

GÖRSELLER

https://7agac.cekulvakfi.org.tr/agaclar