Cizre Semalarında Boynuzlu Bir Baykuş

Zengin canl? ya?am?na sahip olan Dicle Deltas? nadir hayvan türleri için de durak haline geldi.

cizrede-nesli-tukenmekte-olan-boynuzlu-baykus-bulundu-0ed2670c847bCizre’nin s?n?r bölgesinde bulunan Rehberlik Ara?t?rma Merkezi bahçesine inen, nesli tükenme riski alt?ndaki Boynuzlu Bayku?, ?ehirde heyecan yaratt?. ?HA’n?n haberine göre 31/12/2018 günü sabah saatlerinde, yaral? bir biçimde Rehberlik Ara?t?rma Merkezi’nin bahçesine inen Boynuzlu Bayku?, görevlilerce güvenli bir alana al?n?p beslendi. ?lçede heyecan yaratan Boynuzlu Bayku? için kaymakam ve di?er ilgili mercilerin devreye girmesiyle tedavi olmak üzere veteriner hekime teslim edildi. Milli Parklar ??rnak ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan koruma alt?na al?nd?. Milli Parklar ??rnak ?ube Müdürü Orhan Kalay bir aç?klamada bulunarak “Boynuzlu Bayku? normalde bu bölgeye ait bir ku? türü de?ildir. Muhtemelen çok uzaklardan bilinmez bir sebeple yolu buralara dü?tü. Kanad?nda yara var. Avc?lar taraf?ndan vurulmu? olabilir. Lütfen farkl? bir hayvan gördü?ümüzde onu koruma güdüsüyle hareket edelim. Tedavisinin ard?ndan misafirimizi do?al ya?am alan?na en yak?n yere b?rakaca??z.” dedi.